CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه ی کیفیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه ی کیفیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: NDMCONFT06_316
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

طلیعه توکلی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رویا دارابی - دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل پیامدهای اقتصادی فراوان، توجه بسیاری از تحقیقات دانشگاهی و عملی را به خود معطوف کرده و تحقیقات زیادی در مورد عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر اجتناب از پرداخت مالیات انجام شده است. این تحقیق به دنبال آن است که نشان دهد میزان اجتناب از مالیات شرکتها میتواند تحت تاثیر میزان اعتماد به نفس کاذب مدیران قرار داشته باشد و شدت و ضعف این ویژگی روانشناسی در مدیران میتواند کیفیت سود و به دنبال آن میزان اجتناب از مالیات را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه ی کیفیت سود و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.این پژوهش دارای یک فرضیه تحت عنوان: بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه ی کیفیت سود و اجتناب از مالیات تاثیر معناداری دارد. ، میباشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالها 1390 تا 1394میباشد. برای انجام فرضیهها در این تحقیق از آزمون معنیداری F در رگرسیون چندگانه بوسیلهی نرم افزار EVIEVS و برای ایجاد پایگاه دادههای مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت و اجتناب از مالیات رابطهی معناداری وجود دارد. در واقع میتوان گفت برخورداری از ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوهی شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری داراییها و بدهیها تاثیر میگذارد و مالیات نیز هزینه ای است که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی میکنند، از جانب دولت تحمیل میشود. چنانچه شرکتها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع، فعالیتمیکنند، میتوان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند.

کلمات کلیدی:
اعتماد، اعتماد به نفس، ، مدیریت، اعتماد به نفس مدیریت، مالیات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NDMCONFT06-NDMCONFT06_316.html