CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی تسهیلات بخش کشاورزی بر بخش دامپروری در شهرستان شیروان چرداول ایلام

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی تسهیلات بخش کشاورزی بر بخش دامپروری در شهرستان شیروان چرداول ایلام
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_437
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسلم باقری - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
رویا اشراقی سامانی - عضو هیات علمی گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
منصور احمدی - عضو هیات علمی گروه علوم دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مراد میرزایی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی شناسایی اثرات تسهیلات بخش کشاورزی بر فعالیتهای دامپروری از دیدگاه کارشناسان کشاورزی شهرستان شیروان چرداول و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان کشاورزی شهرستان شیروان چرداول است. بر اساس آمارهای مستند موجود، تعداد 266 نفر هستد که با توجه به حجم جامعه، از روش سرشماری به مطالعه آنها پرداخته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی آنها، 16 پرسشنامه به علت مخدوش بودن کنار گذاشته و 250 عدد مورد استفاده نهایی قرار گرفت. به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار ضریب محاسبه شده برابر با 0/879 بوده است که برای انجام تحقیق قابل قبول میباشد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان مرتبط با موضوع تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و Amos 20 انجام گرفته است. در این مطالعه برای رسیدن به هدف اصلی مورد مطالعه از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از مدلسازی تحلیل ساختاری استفاده شده است. نتایج رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل بر اساس بارهای عاملی نشان داد که به ترتیب اثرات اقتصادی ، اجتماعی به عنوان اثرات تسهیلات ارائه شده بر بخش دامپروری در منطقه ی مورد مطالعه شناخته شده اند. بنابراین با توجه به این نتیجه میتوان گفت که عوامل یاد شده مهمترین اثرات تسهیلات ارائه شده طرح توسعه بخش کشاورزی بر بخش دامپروری شهرستان چرداول از نظر کارشناسان کشاورزی هستند.

کلمات کلیدی:
تسهیلات بخش کشاورزی، طرح توسعه بخش کشاورزی، دامپروری، کارشناسان کشاورزی، شهرستان چرداول

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_437.html