CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدیریت پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرمافزارQA.Aq (مطالعه موردی شهرستان زنجان)

عنوان مقاله: مدیریت پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرمافزارQA.Aq (مطالعه موردی شهرستان زنجان)
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_088
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا جزءقاسمی - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان
علیمحمد نادرخانی - معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
کبرا اترک - مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شهری استان زنجان
صغرا عبدالرزاقی - کارشناس بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان

خلاصه مقاله:
کنترل و ارزیابی کیفیت آب نهتنها باعث بهبود کیفیت آب میشود بلکه در فرایند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی داشته و عامل مهمی در کاهش هزینههای تولید و تصفیه آب میشود. منابع آب زیرزمینی به دلیل عبور از لایههای مختلف پوسته زمین، از کیفیت متفاوتی برخوردارند، در مطالعه حاضر دادههای حاصل از آنالیز شیمیایی با استفاده از نرمافزارQA.Aq موردبررسی و پردازش قرارگرفت و تیپ شیمیایی منابع آب تعیین گردید. کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرستان زنجان با نمونهبرداری آب شرب از 31 حلقه چاه طی دوره زمانی یکساله، از نیمه دوم سال 94 مطالعه شد و20 خصوصیت کیفی آب موردبررسی قرارگرفت. در این تحقیق 20 عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل (دما، pH ،EC،،Fe2+ ،Mn2+ ،CO32- ،HCO3- ،SO42- ،Cl-،F- ،NH3 ،NO3- ،NO2- ،PO43- ،TH ،TDS ،Mg2+ ،Ca2+،Turbidity+K+ ،Na (اندازهگیری شد و دیاگرامهای شیمیایی آب با استفاده از نرمافزار QA.Aq ترسیم گردید. تیپ آب با استفاده از دیاگرام Stiff،موازنه آنیون -کاتیون با دیاگرامbalance Ion به تفکیک هر منبع و مشخصات شیمیایی آب با استفاده از دیاگرامPiper و دیاگرام Shoellerکلیه منابع آب موردبررسی قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد تیپ آب، در84 %منابع بیکربنات کلسیم میباشد و آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه، قلیایی میباشد. غلظت فلوراید در 97 %موارد کمتر از حداقل مجاز و غلظت نیترات در همه منابع کمتر از حداکثر مجاز بود. کیفیت شیمیایی آب شرب شهرستان زنجان در حال حاضر بهجز موارد اشاره شده فوق مشکل خاصی ندارد و پیشنهاد گردید حفاظت کیفی آبهایزیرزمینی بهعنوان یک اصل پایه در مدیریت تامین آب شهر زنجان مورد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
کیفیت آب زیرزمینی، نرمافزار QA.Aq ،تیپ آب، دیاگرام Stiff ،دیاگرامPiper ،دیاگرامSchoeller

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_088.html