CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد سرانه مصرف آب شرب: مطالعه موردی شهر اردکان

عنوان مقاله: برآورد سرانه مصرف آب شرب: مطالعه موردی شهر اردکان
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_146
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اصغر سمساریزدی - استادیار و مدیرعامل - شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی
مژگان بقایی پور - کارشناسی ارشد، مهندسین مشاور تمدن کاریزی
محمدصالح سمساریزدی - کارشناسی ارشد، مهندسین مشاور تمدن کاریزی

خلاصه مقاله:
ضرورت اعمال سیاستهای مرتبط با مدیریت مصرف آب، موجب گردیده است تا انواع راهکارهایی که منجر به افزایش بهرهوری آب میگردند،مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این راهکارها بهرهگیری از سامانههای جداسازی آب شرب از مصارف بهداشتی میباشد. در این راستا میزان سرانهآب شرب مصرفی نقش ویژهای در طراحیهای سامانههای تامین و توزیع آب شرب ایفا مینماید. با این وجود، به نظر میرسد بر اساس سوابقموجود هیچگونه مطالعه و بررسی میدانی در رابطه با تعیین سرانه مصرف آب شرب در ایران صورت نگرفته باشد؛ بنابراین اعداد و ارقام مورد اشاره در مراجع و گزارشهای فنی، تنها وابسته به استاندارد وضع شده )نشریه شماره 117-3 ( و یا برگرفته از سایر مطالعات انجام شده در کشورهای مشابه -از لحاظ اقلیمی و فرهنگی میباشد. در این پژوهش با بررسیهای میدانی و آمارگیری از مشترکین شهر اردکان که آب شرب مصرفی خود را ازجایگاههای عمومی برداشت آب تهیه مینمایند، اقدام به برآورد سرانه مصرف آب شرب شده است. در این راستا ابتدا، به بررسی سوابق مطالعاتیدر سطح بینالمللی پرداخته، سپس یک روششناسی بهمنظور تعیین نحوه آمارگیری و مطالعات میدانی تدوین و اجرا گردید. درنهایت دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و رقمی بهعنوان سرانه آب شرب منطقه مورد مطالعه استخراج گردید.

کلمات کلیدی:
جداسازی آب شرب، سامانه توزیع آب شرب، سرانه آب شرب، آب شرب، آمارگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_146.html