CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه ابعاد مدل تعالی سازمانیEFQM در تحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش سلامت

عنوان مقاله: مطالعه ابعاد مدل تعالی سازمانیEFQM در تحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش سلامت
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_042
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین طحان - دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتری DBA گرایش مدیریت استراتژیک

خلاصه مقاله:
ارزیابی و بازنگری یکی از مهم ترین فعالیت ها در هر سازمان است و اصلاح فرآیندها و رویه های انجام کار بدون بررسی نتایج و مطالعه امکان پذیر نخواهد بود . ایجاد روش هایی برای ارزیابی عملکردسازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است . مدل های سرآمدی ، سازمان های سرآمد را شناسایی میکنند. مدل نعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپاییEFQM یکی از معروف ترین مدل ها ، به عنوان یک ابزارفراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان ها ، به کمک مدیران می آید تا آنها را در شناخت دقیق ترسازمان تحت امر خود یاری نماید . هدف مطالعه حاضر ، ارزیابی عملکرد کلان دانشکده های مورد مطالعه با استفاده از مدل تعالی سازمانیEFQMدر نظام آموزش سلامت است جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق را کارکنان ، کارشناسان و اعضاء هیات علمی دانشکده های مذکور به تعداد 71 نفر تشکیل داده اند ؛ جهت جمع آوری داده ها ، از پرسشنا مه ای بر مبنای آخرین ویرایش مدل تعالی سازمانی استفاده گردید و همچنین برای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با مقدار 99 /. مورد تأیید قرار گرفت . اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه به روش های توصیفی و استنباطی با نرم افزارSPSS 21 وAmos٢٠ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و از آزمون های تحلیل واریانسt- testآزمون hoc -post روش توکی Test Tukey و مدل معادلات ساختاری SEM با روش شبیه سازی Boot strap استفاده گردید . بر اساس پاسخ های جمع آوری شده ، با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته در بین معیارهای بعد توانمندسازها ، معیار فرایندها بیشترین و معیار رهبری کمترین اثر را بر روی تعالی عملکرد دارند . در بین معیارهای بعد نتایج نیز ، نتایج کلیدی عملکرد بیشترین و نتایج جامعه کمترین تاثیر را برروی تعالی عملکرد دارا هستنند

کلمات کلیدی:
مدلEFQM ، معیارهای ارزیابی عملکرد؛ تعالی عملکرد؛ آموزش سلامت.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_042.html