CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری در بانک ملت

عنوان مقاله: آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری در بانک ملت
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_060
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا نیاز - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها- دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
حسن درویش - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت آسیب ها در فرآیند تصمیم گیری در بانال های ملت شهر تهران است. به همین منظور آسیبهای فر آیند تصمیم گیری شامل میزان تشخیص درست مسئله و مشکل، پیدا کردن راه حل مناسب، ارزیابی راهحال، اجرای راه حل، و ارزیابی اجرای راه حل بر طبق مادل فرآیند تصمیم گیری (الوانی، 1386) مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق بر اساس طرح، توصیفی - پیمایشی است. و جامعه آماری در این پژوهش عبارتست مادیران، معاونان و کارکنان بانال های ملت در شهر تهران. که تعداد 300 شعبه با نالک ملت در شهر تهران با 600 نفر مدیر و معاون و 4000 نفر کارکنان بانکی وجود دارد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام شده است. به طوری که ابتدا مناطق شهر تهران به پنج ناحیه شمال - جنوب - شرقی - غرب و مرکزی تقسیم بندی شده و نمونه گیاری در هار ناحیه بطور تصادفی در بین مدیران، معاونان و کارکنان بانالث ملت انجام گرفتاه است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برای مدیران و معاونان با نالک ملت 234 نفار، و کارکنان بانال 351 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری دادهها مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته است. در طراحی پرسشنامه حاضر سعی شده است تا از مطرح کردن سوال های مبهم، نامربوط و پیچیده خود دارای شالود و جهات بررسی روایای آن از دیدگاههای استادان راهنما و مشاور بهره گیری شده است. و برای بررسی اعتبار پرسشنامه تحقیق حاضر از روش همسانای درونی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ آن 843/0 بدست آمده که گویای آن است که از اعتبار بالایی برخوردار است. و جهت تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد، میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، میانه و ناما) و برای بررسی بار های عاملی از تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده گردیده نتایج حاصل از پژوهش پیرامون آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری بیانگر آن است که بیشترین آسیب های فر آیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان، شامل کمترین میانگین نمرات بدست آمده از پاسخ ها به ترتیب عبارتست از : آسیب های ناشی از نقص در اجرای راه حل (86/8)، ارزیابی راه حل (20/14) و پیدا کردن راه حل مناسب (89/15) و از دیدگاه مدیران نیز، به ترتیب عبارتست از: اجرای راه حل (48/9)، ارزیابی راه حالی (34/15) و پیدا کردن راه حل مناسب (15/19)

کلمات کلیدی:
آسیب شناسی ، تصمیم گیری ، بانک ملت ، شهرتهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_060.html