CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش هوش معنوی در عملکرد کارکنان

عنوان مقاله: نقش هوش معنوی در عملکرد کارکنان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_136
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه ریحانی شیروان - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
محبوبه سلیمان پورعمران - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

خلاصه مقاله:
هوش معنوی با زندگی درونی ذهن و نفس و ارتباط ان با جهان رابطه دارد و شامل ظرفیت مهم فهم عمیق سوالات وجودی وبینش نسبت به سطوح چندگانه هوش یاری می شود.آگاهی از نفس، زمینه و بستر بودن یا نیروی زندگی تکاملی خلاق را در برمی گیرد . هوش معنوی به شکل هوشیاری ظاهر می شود و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده، زندگی، بدن ، ذهن ، نفس و روح در می آید . بنابراین ،هوش معنوی چیزی بیش از توانایی ذهنی فردی است و فرد را به ماورا فرد و به روح مرتبط می کند . علاوه بر این هوش معنوی فراتر از رشد روان شناختی متعارف است. بدین روی ، خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه با موجودمتعالی ،افراد دیگر زمین و همه موجودات می شود)ساروقی، 5931 (.هوش معنوی مفاهیم معنویت و هوش را در یک سازه جدیدتر با هم ترکیب می کند و به انسان این فرصت را می دهد که در مقابل واقعیت های مادی و معنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در لا به لای اشیا،مکان هاف ارتباطات و نقش ها دنبال کند)اسعدی، 5911 (.عملکرد ،مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی استکه از طرف کارکنان در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد .در صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود ،می تواند بخشی از مشکلات سازمان ها را شناسایی و در جهت حل آنها راهکارهای عملی ارایه کند،مدیریت عملکرد نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمان دارد و با سازکارهایی مشخص بین عملکرد فردی وسازمانی هم افزایی ایجاد می کند)بابایی، 59151531 (. با توجه به اینکه عملکرد تابعی از دانش،مهارت ،توانایی ها و انگیزش می باشد و با در نظر گرفتن این مطلب که سازمان زمانی به یک سازمان کارا تبدیل می شود که مدیران آن از استعداد و هوش معنوی لازم برخوردار شوند و در کنار افزایش سطح سازگاری و انعطاف پذیری ،اثربخشی سازمان نیز تضمین می گردد.لذا با توجه بهرابطه بین هوش معنوی و عملکرد مدیران این پژوهش بر ان است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا بین هوش معنوی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟اهمیت و ضرورت طرح موضوع هوش معنوی از جهات گوناگون در سازمان ها احساس می گردد.یکی از ضرورت ها توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان،بویژه کارشناسان تربیتی که اخیرا انسان راموجودی تربیتی و معنوی تعریف می کنند)رجایی، 5913111 (. ضرورت دیگرطرح این موضوع ظهور کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشن تری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه افراد و محل کار در سازمان هاست)سهرابی، 5913153 (.به این تربیت اهمیت دادن به هوش معنوی عملکرد را را ارتقا داده و پویایی سازمان را تضمین می کند . لذا بررسی هوش معنوی کارکنان و عوامل مرتبط با آن می تواند زمینه را برای توجه و مشارکت و عملکرد بهینه ی کارکنان را در سازمان ها افزایش دهد .هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد کارکنان می باشد.موسوی و همکارن ) 5933 (، در پژوهشی به بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخت.یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانیرابطه مثبتی وجود دارد.ذبیحی و همکارن) 5935 (،در پزوهش با موضوع هوش معنوی و تعهد سازمانی در شرکت گاز خراسان رضوی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت وعنی داری بین این دو وجود دارد.میزرایی و همکاران ) 5935 (فدر تحقیقی به برسی رابطه بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان تربیت بدنی پرداختند و نتایج نشان داد که بین هوش معنوی وبهره وری کارکنان تفاوت معنی دار وجود ندارد.مایک جرج) 1332 (، در پژوهش خود با موضوع کاربرد هوش معنوی در محیط کار به این نتیجه دست یافت که هوش معنوی یک عامل مهم برای موفقیت در محیط کار می باشد.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_136.html