CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهدسازمانی در میان پرستاران مطالعه موردی بیمارستان فارابی

عنوان مقاله: برسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهدسازمانی در میان پرستاران مطالعه موردی بیمارستان فارابی
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_148
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا قاسمی - دانشجو کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عطار
مصطفی غلامی - دانشجو کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عطار
یوسف رمضانی - استادیار گروه مدیریت دانشگاه عطار

خلاصه مقاله:
هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در میان پرستاران بیمارستان فارابی میباشد.طراحی/سبک/روش: این پژوهش از نوع رابطه ای مقایسه ای است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان فارابی ؛تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 120 نفر برآورد شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامهحمایت سازمانی در ک شده Eisenberger (1986) استفاده شده است ، فرهنگ مشارکتی با استفاده از پرسشنامه Cunha & Cooper( 2002) و تعهد سازمانی با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی Allen & Meyer (1990) ( ر استفاده گردیده است. اصلیت/ارزش: این مقاله با منبع دانش موجود در مورد روابط میان ، حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانیکمک میکند. جنبههای مختلف این متغیرها آزمایش شده بود بدین صورت تا بتوان فهم جامعتر و گستردهتری از عوامل اثرگذار بر سازمانها و کارمندها ارائه کرد.در محیط پرتنش کسب و کار امروزی، مدیران سازمان ها با چالش های متعددی مواجه هستند. تغییرات تکنولوژیکی و نوآوری در محصولاز یک سو و پیچیدگی مدیریت برسازمان از سویی دیگر، راهی جز تکیه برسرمایه های اصلی یعنی نیروهای انسانی، باقی نگذاشته است دردنیای رقابتی امروز ، نقش مشارکت و متعهد بارآوردن کارکنان بیش از پیش ضروری بوده و در سازمانهای بهداشتی، توجه به پرستاران اهمیتی دو چندان مییابد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان فارابی انجام شده است .

کلمات کلیدی:
حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ مشارکتی، تعهد سازمانی،پرستاران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_148.html