CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر خدمات مشتری بر افزایش ظرفیت تولید مطالعه ی موردی: شرکت پلار

عنوان مقاله: بررسی اثر خدمات مشتری بر افزایش ظرفیت تولید مطالعه ی موردی: شرکت پلار
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_166
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرناصر اخوان - استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اعظم مزروعی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خلاصه مقاله:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر خدمات مشتری بر بهبود و توسعه ی ظرفیت تولید شرکت پلار است، که با استفاده از متغیرخدمات مشتری به عنوان متغیرهای مستقل و افزایش ظرفیت تولید به عنوان متغیر وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است.مساله مطرح شده از این قرار است که شرکت پلار در نند سال اخیر با کاهش تولید تعدادی از محوواتتش روبرو بوده است، بنابراین به دنبال بررسی علل این کاهش و نگونگی افزایش ظرفیت تولید محوواتتش است.پژوهشگر سعی دارد به بررسی تاثیر مدیریت خدمات مشتری بر بهبود و توسعه ظرفیت تولید شرکت از نظر کارکنان این مجموعه بپردازد و به شرکت کمکنماید تا با دیدی تازه که مدیریت خدمات مشتری است به دنبال افزایش ظرفیت تولیداتش برود.روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از آنجا که قود توصیف شرایط حال حاضر شرکت پلار را داریم ، لذا این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از آن رو که بهاندازه گیری شرایط فعلی شرکت می پردازد از نوع پیمایشی است و با توجه به اینکه ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته رامورد بررسی قرار می دهد از نوع همبستگی می باشد، که با به کارگیری ابزار پرسشنامه، دادههای مورد نیاز جمعآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت پلار واقع در شهر اصفهان می باشند و براساس داده های جمع آوری شده از مجموعه ی 40 نفری متشکل از مدیران و کارشناسان و سرپرستان این شرکت در بهار و تابستان 94 با روش نمونه گیری غیرتوادفی اطلاعات جمع آوری گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر کارکنان متغیرهای پژوهش که مدیریت خدمات مشتری است، بر بهبود و توسعه ظرفیت تولید اثر دارد انجام شده و نتایج پژوهش نشان می

کلمات کلیدی:
افزایش ظرفیت تولید، تولید، خدمات مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_166.html