CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با مدیریت زمان در بین مدیران ورزشی شهر کرمان

عنوان مقاله: ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با مدیریت زمان در بین مدیران ورزشی شهر کرمان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_248
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا هنرمند راد - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
طهمورث نورایی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کورش قهرمان تبریزی - دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با مدیریت زمان در بین مدیران ورزش شهر کرمان بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به صورت میدانی و کتابخانه ای اجراگردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران ورزش شهر کرماان ) 031 N= (، تشایی دادناد . روش نمونه گیری در این پژوهش تمام شمار بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد مدیریت زمان کرمی مقدم ) 0311 ( استفاده شد . برای اطمینان از پایایی درونی پرسش نامه پس از لحاظ کردن نظرات متخصصان از روش آلفاای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 1/ درونی پرسش نامه ی مدیریت زمان ) 11 = بدست آمد. از آمار توصیفی جهت بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده ها و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلی داده ها استفاده شد؛ که در این راستا، با توجه به نتایج حاصله از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف ) K-S (، ضری همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کای اسکوای و آزمون فیشر اکسکت تست با کمک نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلی داده ها نشان داد: بین سن، میزان تحصیلات و سابقه قهرمانی با مدیریت زمان در بین مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود داشت؛ همچنین بین جنسیت، وضعیت تاهل وضعیت استخدام و سابقه مدیریت مدیران ورزش شهر کرمان ارتباط معناداری یافت نشد.

کلمات کلیدی:
ویژگی های جمعیت شناختی، مدیریت زمان و مدیران ورزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_248.html