CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین سلامت معنوی با سکون زدگی و ترس ازشکست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سلامت معنوی با سکون زدگی و ترس ازشکست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_337
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمصطفی موسوی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معاونت آموزشی
زینب شبونی - کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان شهیدباهنر
سیدمحمد موقرافضلی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معاونت پشتیبانی
ملیکه بهشتی فر - استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدرفسنجان

خلاصه مقاله:
مقدمه و اهداف: رشد و توسعه هر جامعه و کشوری بد عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان هاو نهادهای آن وابسته است، پویای، بقا و کارایی سازمان ها نیز به افراد شاغل در این سازمان و نهایتاً مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات آن وابسته است یکی از مواردی که به بهبود کارایی، سلامت جسمس، روحی و روانی کارکنان کمک میکند، سلامت معنوی است که به صورت ضمنی تاثیر بسزای بر سلامت روانی، رضایت و کیفیت خدمات کارکنان سازمان و بالطبع بهبود کارایی اثربخشی و بهره وری سازمان دارد، لذا در این تحقیق ما برآن شدیم ترابطه بین سلامت معنوی با سکون زدگی شغلی و ترس از شکست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان را بررسی کنیم روش شناسی تحقیق: مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی در یک جامعه آماری ۹۵۰ نفری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان که ۲۷۴ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق سه پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه سلامت معنوی با ضریب اعتبار محتوایی ۰/۸۷، سکون زدگی ۰/۹۰ و ترس از شکست ۰/۹۲ مورد تایید قرار گرفته اند، پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها به ترتیب ۸۵، ۷۷ و ۸۰ صدم بدست آمد. در قسمت تحلیل دادهها به بررسی فرضیه ها و سوالات تحقیق پرداخته شد برای این کار از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزار ۲ Smart PLS همچنین برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف یک نمونه ای استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین سلامت معنوی و مولفه های (سلامت شناختی و سلامت رفتاری) و ترس از شکست کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد. در حالی که بین سلامت تجربی و ترس از شکست کارکنان رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی و مولفه های آن (سلامت شناختی، سلامت تجربی و سلامت رفتاری) و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. در نهایت پیشنهاد می گردد برای کاهش فرسودگی شغلی سلامت معنوی واثرات مثبت آن در بین کارکنان ترویج داده شود

کلمات کلیدی:
سلامت معنوی ، سکون زدگی ، ترس ازشکست کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_337.html