CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثربرانگیزش کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان بیرجند براساس تئوری فردریک هرزبررگ

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثربرانگیزش کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان بیرجند براساس تئوری فردریک هرزبررگ
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_347
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی ملکوتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
انگیزش یکی از مباحثی است که عمیقاً مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی صنعتی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بانک مسکن براساس تئوری دو عاملی (عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی) فردریک هرزبرگ در شهرستان بیرجند و محقق در پی آن است تا مشخص سازد که تا چه اندازه این عوامل بر انگیزش کارکنان بانک مسکن شهرستان بیرجند تأثیر دارد. برای این منظور، نظریه ی هرزبرگ به عنوان چهارچوب نظری و شهرستان بیرجند به عنوان زمینهای اصلی تحقیق در نظر گرفته شد. کارکنان بانک مسکن شهرستان بیرجند به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه به دلیل کمی تعداد کارکنان با حجم جامعه آماری برابر و نمونه گیری انجام نشده است و بدین ترتیب حجم نمونه برابر ۸۰ نفر (۷۳ مرد و ۷زن) می باشد. این پژوهشی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده گردید. «روایی » محتوایی این پرسشنامه با استفاده از روش اجماع صاحب نظران تایید گردید و «پایایی » آن نیز در سطح بالایی تایید شد (۰/۷۱ = پایایی)، پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SOSS داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل تاثیر هر یک از عواملی بهداشتی و انگیزشی از آزمون (T) یک متغیره و برای بررسی تفاوت دیدگاه کارکنان مرد با زن در مورد این عوامل از آزمون (T) دو متغیره استفاده گردید. همچنین برای مقایسه ی دیدگاههای کارکنان با «مدرک تحصیلی، سابقه خدمت» مختلف راجع به تاثیر عوامل برانگیزش شغلی از آنالیز واریانسی استفاده شد. نتایج بررسیها نشان داد که: ۱- عوامل انگیزشی و بهداشتی در ایجاد انگیزش شغلی کارکنان بالاتر از حد متوسط (۳) تاثیر گذارند. ۲- دیدگاه کارکنان مرد و زن درخصوصی تاثیر عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش تفاوت معناداری ندارد. ۳- دیدگاه کارکنان با سوابق مختلف خدمتی، درخصوص تاثیر متغیرهای قدردانی از عملکرد، ماهیت شغلی، سرپرستی و مدیریت، روابط با دیگران، امنیت شغلی، حقوق و پاداش و نیز عوامل انگیزشی (کل) و بهداشتی (کل) بر انگیزش شغلی کارکنان با یکدیگر تفاوت معناداری داشته است ولی در خصوص موفقیت شغلی و رشد و پیشرفت شغلی تفاوت معنادار نبوده است. ۴- دیدگاه کارکنان با سطح تحصیلات مختلف در خصوص تأثیر متغیرهای ماهیت شغل، روابط با دیگران، امنیت شغلی، عوامل انگیزشی (کل) و عوامل بهداشتی (کل) بر انگیزش شغلی کارکنان با یکدیگر تفاوت معناداری داشته است ولی درخصوصی تاثیر موفقیت شغلی، قدردانی از عملکرد، رشد و پیشرفت شغلی، سرپرستی و مدیریت و حقوق و پاداشی تفاوت معنادار نبوده است. ۵- از دیدگاه پاسخگویان موفقیت شغلی بیشترین و حقوق و پاداش کمترین تأثیر را بر انگیزش شغلی داشته است

کلمات کلیدی:
عوامل انگیزشی ، عوامل بهداشتی ، سرپرستی و مدیریت ، روابط با دیگران ، امنیت شغلی ، حقوق و پاداش ، موفقیت شغلی ، قدردانی ازعملکرد ، ماهیت شغل ، رشد وپیشرفت شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_347.html