CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض با میانجی گری رفتارشهروندی مدیران مدارس شاهد کلیه مقاطع شهرمشهد

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض با میانجی گری رفتارشهروندی مدیران مدارس شاهد کلیه مقاطع شهرمشهد
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_368
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرحسین کیذوری - عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوارسبزوار ایران
علی علمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور نیشابور ایران
علی دلخوش - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور نیشابور ایران

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و مدیریت تعارضی با میانجی گری رفتار شهروندی مدیران مدارس شاهد استان مشهد است. که ۴۸ نفر جامعه آماری را تشکیل دادند که با توجه به نمونه گیری تصادفی ۴۰ پرسشنامه تکمیل شد. با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی، مدیریت تعارضی و رفتار شهروندی ارزیابی شدند. پس از تأیید ابزار اندازه گیری توسط استادان و تعیین پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ، داده های بدست آمده با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و کولموگروف اسمیرنف ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح ≥P05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و مدیریت تعارضی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین مدیریت تعارضی و رفتار شهروندی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و از دیگر سو رابطه بین هوش هیجانی و رفتارشهروندی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
رفتارشهروندی ، هوش هیجانی ، مدیریت تعارض

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_368.html