CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه فن آوری و ارتباطات بر کار آفرینی سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عنوان مقاله: بررسی رابطه فن آوری و ارتباطات بر کار آفرینی سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_382
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید محمد موقرافضلی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معاونت توسعه و مدیریت منابع
زینب شبونی - کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان شهید دکتر با هنر
مینو محتشم ماهانی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
مریم توفیق - کارشناس ارشد مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

خلاصه مقاله:
در دنیای امروز با مفاهیم جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به کیفیت خدمات، مشتری مداری، ناکارآمدی دولتها پیش رو هستیم. سازمان ها به عنوان الگویی از زندگی اجتماعی انسان، برای رشد و توسعه ای اقتصادی خود از فن آوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی بعنوان ابزاری برای رویارویی با تغییرات محیط اطراف خود استفاده می نمایند. در این تحقیق به بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشند که طبق آمار ۱۰۹۵ نفر و تعداد حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران ۲۸۵ نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد فن آوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی با روایی تائید شده و پایایی ۰/۸۲ و۰/۸۸ می باشد. نتایج حاکی از آن بود که بین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خلاقیت، مخاطره پذیری، انگیزش، عزم و اراده، اعتقادات و مقدسات، رابطه معنا دار وجود دارد و رابطه بین فن آوری اطلاعات و ارتباطات استقلال طلبی وجود نداشت و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SpSSنسخه ۲۱ و همبستگی و تحلیل رگرسیون به روش back Ward تجزیه و تحلیل و در قالب جدول ارائه گردید. با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی ۰.۰۵ کمتر می باشد بنابراین فرضی صفر رد می شود و میتوان نتیجه گرفت که بین فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معناداری وجود دارد. قابل ذکر است که این رابطه، یک رابطه مستقیم قوی می باشد. نتیجه گیری: کارآفرینی سازمانی به عنوان یک ضرورت و نیاز برای تمامی سازمان ها از جمله سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی به عنوان مفهومی که بر سازمان نه بر افراد، بر فرهنگ ها و فرایندهای سازمانی تمرکز دارد و فن آوری اطلاعات ابزار قدرتمند برای یک کار آفرینی سازمانی می تواند باشد و باعث تعالی سازمانی و افزایش کیفیت خدمات در سازمان می گردد

کلمات کلیدی:
فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_382.html