CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه نظام جبران خدمت موجود با انگیزش شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عنوان مقاله: بررسی رابطه نظام جبران خدمت موجود با انگیزش شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_470
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه فلاح - کارشناس ارشد مدیریت دولتی
جعفر صادق فیضی - گروه مدیریت دولتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر در سال 5931 با هدف تعیین رابطه نظام جبران خدمت با انگیزش شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران ، معاونین ،رئیساداره ، کارشناسان مسئول،کارشناسان ، کارمندان دانشگاه علوم پزشکی می باشند که تعداد آن ها 15 نفر می باشد که از این میان تعداد 221 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه به روشتصادفی ساده انتخاب شد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و ابزارگردآوری اطلاعات دربخش میدانی این تحقیق عبارتست از دو نوع پرسشنامه که شامل پرسشنامه نظام جبران خدمت و پرسشنامه انگیزش شغلی می باشدو 15 گویه را در بر می گیرد وبر اساس طیف لیکرت طراحی شده است ،در این تحقیق روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از صاحب نظران و استاد محترم راهنما و مشاورانجام شده ، و پرسشنامه برای اجرا آمادهشده است. برای آزمون پایایی پرسشنامه ی گویه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شدکه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر0/92 درصد است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS.23صورت گرفت. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن استفاده شد.یافته هایپژوهش حاضر نشان داد بین نظام جبران خدمت با انگیزش شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد ودرمیان مولفه های جبران خدمت ، انگیزه شغلی کارکنان بیشتر از هر متغیر دیگری از متغیر نظام جبرانخدمت مرتبط با شغل متاثر است . به عبارت دقیق تر نظام جبران خدمت مرتبط با شغل ، در درجه اول و نظام جبران خدمت غیرمرتبط با شغل در درجه دوم ، تاثیر زیادی روی انگیزه شغلی کارکنان دارند

کلمات کلیدی:
نظام جبران خدمت ، انگیزش شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_470.html