CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر توانمند سازی روان شناختی و توسعه ظرفیت خلق دانش کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیل

عنوان مقاله: بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر توانمند سازی روان شناختی و توسعه ظرفیت خلق دانش کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیل
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_483
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرامرز پناهی - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (نویسنده مسئول)
صلاح الدین برزین - کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر توانمند سازی روان شناختی و توسعه ظرفیت خلق دانش کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیلمی باشند که تعداد آنها 100 نفر می باشد که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان تعداد 80نفر (زن و مرد) به عنوان نمونه انتخاب گردید. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. برای سنجش متغیر ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه 60 سوالی صفات پنج گانه شخصیتی NEO که روایی آن قبلاً درتحقیقات بسیاری مورد تایید قرار گرفته بود و میزان پایایی آن0/78 بدست آمد و برای سنجش متغیر توانمند سازی از پرسشنامه اسپریتزر 1995 ) استفاده شده است و برای متغیر ظرفیت خلق دانش از پرسشنامه 7 سوالی استاندارد استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss و ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ ویژگی های شخصیتی که دارای 5 بعد: روان آزرده، برون گرایی، انعطاف پذیری یا پذیریش، دلپذیر بودن، با وجدان بودن ی ا وظیفه شناسی بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان و توسعه ی ظرفیت خلق دانش تاثیر معنی داری دارد.

کلمات کلیدی:
ویژگی های شخصیتی، توانمند سازی روان شناختی، ظرفیت خلق دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_483.html