CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

عنوان مقاله: بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_543
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مانی آرمان - استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
لیلا ایوب زاده - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر
شهاب چترسحر - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

خلاصه مقاله:
با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونی ها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است سازمان ها باید در زمینه توسعه و اجرای استراتژی های جدید به منظور حفظ کارآمدی و خودکفایی شان، نوآوری کنند. یکی از بزرگترین چالش های مدیریت امروز چگونگی ایجادنسل های جدیدی از سازمان های هوشمند و شناخت مولفه هایی در سازمان می باشد که هوش سازمانی می تواند بر آن ها موثر بوده و توجه وجهت دادن به آن مولفه ها می تواند در جهت گام برداشتن سازمان به سوی چشم انداز خود کمک کند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر می پردازد. این پژوهش از لحاظ نوع هدف، جزپژوهش های کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان(رسمی وقراردادی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر است که شامل 241 نفر بوده و روش نمونه برداری، تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 148 به دست آمد. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد که شامل پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت( 2003 ) و پرسشنامه نوآوری استراتژیک جعفری( 1392 ) می باشد؛ استفاده شده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه مقدار آن از حد قابل قبول α=0/7 بیشتر بوده در نتیجه پایایی پرسشنامه قویاً تایید گردید. درنهایت به منظور بررسی و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان می دهد، هوش سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری استراتژیک دارد. همچنین، از میان ابعاد هوش سازمانی، توجه بهچشم انداز استراتژیک سازمان، اتحاد و توافق و احساس سرنوشت مشترک در میان کارکنان به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نوآوری استراتژیک داشته اند. پس از آن نیز، ابعاد میل به تغییر، روحیه کارکنان و کاربرد صحیح دانش، بیشترین تأثیر را بر نوآوری استراتژیک داشته است. بنابراین، به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت، افزایش و بهبود هوش سازمانی در سازمان، درنهایت؛ افزایش نوآوری استراتژیک را در پی خواهد داشت

کلمات کلیدی:
هوش سازمانی؛ نوآوری استراتژیک؛ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی؛ بوشهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_543.html