CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین هوشمندی رقابتی و مولفههای آن با مزیت رقابتی (مورد مطالعه:شرکتهای تولیدی استان بوشهر)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین هوشمندی رقابتی و مولفههای آن با مزیت رقابتی (مورد مطالعه:شرکتهای تولیدی استان بوشهر)
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_573
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی فرازجا - کارشناس ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
روح الله نعمتی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی احمدی - کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی خردبوشهر

خلاصه مقاله:
هوشمندی رقابتی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت استراتژیک برای جلوگیری از غافلگیر شدن و یکی از مهمترین تکنیکها برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه بین هوشمندی رقابتی و مولفههای آن با مزیت رقابتی است. جامعهآماری این پژوهش مدیران عالی، بازاریابی و فناوری اطلاعات شرکتهای تولیدی استان بوشهر است. دادههای مورد نیاز با استفاده از ابزارپرسشنامه از 219 نفر از مدیران جمعآوری و با استفاده از نرمافزارهایSmartPLS و SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل دادههانشان داد هوشمندی رقابتی رابطه معنیدار و مثبتی با مزیت رقابتی دارد. از طرفی رابطه معنیداری بین متغیرهای هوشمندی بازار وهوشمندی رقبا با مزیت رقابتی وجود ندارد. بهعلاوه رابطه بین متغیرهای هوشمندی تکنولوژیکی و هوشمندی استراتژیک با مزیت رقابتی معنیدار و مثبت است. در میان مولفههای هوشمندی رقابتی، مولفههای هوشمندی تکنولوژیکی و هوشمندی استراتژیک بیشترین اهمیت و مولفههای هوشمندی بازار و هوشمندی رقبا کمترین اهمیت را دارد. همچنین هوشمندی تکنولوژیکی و هوشمندی استراتژیک بیشترین اثر را بر مزیت رقابتی سازمان دارد. نتایج آزمون مدل پژوهش نیز نشان داد که این مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است

کلمات کلیدی:
هوشمندی رقابتی؛ هوشمندی بازار؛ هوشمندی رقبا؛ هوشمندی تکنولوژیکی؛ هوشمندی استراتژیک؛ مزیت رقابتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_573.html