CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه عوامل انگیزشی باکیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ها موردمطالعه: کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

عنوان مقاله: رابطه عوامل انگیزشی باکیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ها موردمطالعه: کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_587
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا زمانیان - عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
لیلا جلالی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

خلاصه مقاله:
کارکنان به عنوان نیروهای اصلی انجام تعهدات سازمان ها و مسئولیت گسترش و بهبود محصولات وخدمات و به عنوان نیروهای توسعه جامعه و بطور کلی جهت دهندگان توسعه درابعادکلی آن درسازمان ها به حساب می آیند کیفیت زندگی کاری امروزه به عنوان امری مهم تلقی میشود و درصورت عدم رضایت کارکنان ازکیفیت زندگی کاری به همه کارکنان بدون توجه به مقام و جایگاه اسیب می رساند ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه عوامل انگیزشی برکیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان سنجش اموزش کشور انجام گرفت روش پژوهش ازنوع همبستگی است جامعه اماری پژوهش کارشناسان سازمان سنجش بود که تعداد آن برابر 312 نفر می باشد و 172 نفر ازطریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند جهت گرداوری داده ها ازدوپرسشنامه استاندارد شده استفاده شده که جهت اطمینان ازمحتوای آنها ازنظران صاحب نظران حوزه استفاده گردید و پایایی ابزار نیز بااستفاده ازالفای کرونباخ 0/93و0/94 محاسبه گردید جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ازازمون T تک نمونه ضریب همبستگی پیرسون تحلیل واریانس یکراهه و ازمون T برای دوگروه مستقل استفاده شد بطورکلی یافته های پژوهش نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و عواملا نگیزشی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
انگیزش ، سازمان ، رضایت شغلی ، کارایی ، عملکرد ، کیفیت زندگی کاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_587.html