CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله عوامل موثربرکارآمدی روابط بنگاه مشتری درعرصه تجارت الکترونیک مطالعه موردی: شهرستان قروه

عنوان مقاله: عوامل موثربرکارآمدی روابط بنگاه مشتری درعرصه تجارت الکترونیک مطالعه موردی: شهرستان قروه
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_626
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا باغنی محمد - دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 2 واحدکرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران گروه مدیریت دانشکده مدیریت پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران
کیومرث سهیلی - دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
امروزه با توجه به رقابت شدیدی که بر جذب مشتری از کانال های گوناگونی چون بازار، اینترنت و دیگر رسانه های اطلاع رسانی وجود دارد نیاز بنگاه های تولیدی به رویکردهایی در جهت افزایش توانمندی و رقابت پذیری در این عرصه گسترده که روز به روز بر تنوع محصولاتو ارتقای نیازهای مشتری افزوده می شود بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی عوامل موثر بر کارآمدیروابط بنگاه- مشتری در عرصه تجارت الکترونیک در شهرستان قروه می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر بنگاه های اقتصادی شهرستان قروه می باشد) 120 بنگاه اقتصادی و 240 کارمند(، که با توجه به جدول مورگان نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد 92 مدیر و 148 نفر کارمند می باشد. جهت سنجش متغیرها از دو پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه، با نظرخواهی از استاد راهنما، متخصصان و کارشناسانخبره، تأیید و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، ضریب آلفای کرونباخ 882 / 0 محاسبه گریده که نشاناز پایایی پرسشنامه ها دارد، در پژوهش حاضر از آمار توصیفی مانند جداول فراوانی و میانگین و نمودارها و نیز آمار استنباطی جهت آزمون فرضیات استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در ابتدا با تعیین الفای کرونباخ دو پرسشنامه مورد بررسی به صورت کلی وهمچنین آلفای کرونباخ داخلی بین مولفه های پرسشنامه صلاحیت پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله دوم با تست فرض نرمالبودن توسط آزمون اسمیرنوف کلوموگروف نرمال بودن ازمون بررسی و در نهایت با مشخص کردن استفاده از ازمونهای پارامتریک و ناپارامتریک که در اینجا با توجه به رد شدن فرض نرمال بودن ازمون اسپیرمن و کندال مورد بررسی قرار گرفت و جهت بدست آوردن ساختار داده از داده لگاریم به روش LN و باکس-کاکس به عمل آمد که نتیجه از عدم توانایی داده ها جهت نرمال بودن حاکی می باشد فلذا جهت تعیین ساختار از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید.بررسی نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بین عوامل موثر بر کارآمدی روابط بنگاه- مشتری در عرصه تجارت الکترونیک در شهرستان قروه رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
تجارت الکترونیک؛ اعتماد؛ پاسخگویی؛ عملکرد؛ روابط

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_626.html