CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی روابط همبستگی بین برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسید کلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی

عنوان مقاله: بررسی روابط همبستگی بین برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسید کلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی
شناسه (COI) مقاله: PHYTEO01_015
منتشر شده در اولین همایش ملی گیاه پالایی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم رضازاده کته سری - دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان و کارشناس ارشد گروه باغبانی
رضا فتوحی قزوینی - استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
وهب جعفریان - استادیار گروه بیوشیمی دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
هیدروکربنهای نفتی از مهمترین آلایندههای آلی محیط زیست هستند که بدلیل سمی بودن، سرطانزایی و ایجاد تغییرات موتاژنتیکی، وجود آنها در طبیعت نگرانیهای بسیاری را سبب شده است. لذا شناسایی گیاهان مقاوم و پالاینده به منظور اهداف گیاه پالایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط همبستگی بین 13 خصوصیت رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسیدکلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L. رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی در سال 1388 مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 25 تیمار در چهار تکرار اجرا گردید. آنالیز همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 16 SPSS انجام شد. محاسبه ضرایب همبستگی ساده نشان داد تمام صفات رشدی دارای همبستگی مثبت و معنیدار (**0/752 +، **0/638 + ، **0/625 + ، **0/670 + و ** 0/662+)با میزان پروتینکل _**0/384+)در سطح احتمال یک درصد بودند. وزن خشک ساقه با طول ساقه، طول ریشه و وزن تر ساقه و ریشه در سطح احتمال یک درصد دارای همبستگی مثبت و معنیدار گردید. میزان نشت یونی با میزان پراکسیداسیون لیپید ns 0/036 + دارای همبستگی مثبت غیر معنیدار و با دیگر صفات رشدی و فیزیولوژیکی دارای همبستگی منفی بود و نشان دهنده این است که گیاه درخاک آلوده به پساب نفتی دچار تنش شده و تخریب دیواره سلولی منجر به افزایش میزان نشت یونی و پراکسیداسیون لیپید گردیده است. میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز با طول ساقه **0/273 + طول ریشه *0/217 + وزن تر ساقه ** 0/310 + وزن خشک ساقه **0/313 + و وزن خشک ریشه **0/347 + دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. با توجه به نتایج این تحقیق علی رغم وجودکاهش در برخی از صفات رشدی و فیزیولوژیکی در گیاه . کنوکارپوس ،Conocarpus erectus L لذا بدلیل مقاومت نسبی این گیاه در برابر پسابهای نفتی جهت مطالعات بعدی گیاه پالایی پیشنهاد میگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق بکاربردن اکسید کلسیم باعث افزایش صفات رشدی و فیزیولوژیکی گردید موید این نکته بود که بکاربردن اکسید کلسیم باعث کاهش اثرات زیانبار پساب نفتی در این گیاه شده است.

کلمات کلیدی:
همبستگی، پساب نفتی، اکسید کلسیم ، هیدرو کرینهای نفتی و گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PHYTEO01-PHYTEO01_015.html