CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ابراز وجود ،خودکارآمدی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهراهواز

عنوان مقاله: تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ابراز وجود ،خودکارآمدی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهراهواز
شناسه (COI) مقاله: PSFA01_105
منتشر شده در اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ایران- نویسنده مسول
علیرضا حیدری - دانشیار گروه روانشناسی واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برابراز وجود ،خودکارآمدی و عزت نفس دانشآموزان دختر بود. روش پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل نفر30 (15 نفر گروه کنترل، 15 نفر گروه آزمایش) از دانش آموزان بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه ابراز وجود مایرخودکارآمدی شرروهمکاران (1982) و پرسشنامه عزت نفس اسمیت (1986) پاسخ دادند. برای تحلیل داده هااز روش تحلیل کواریانسمانکوا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت هایزندگی باعث افزایش ابراز وجود ، خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می شود (P<0/05).

کلمات کلیدی:
آموزش مهارت های زندگی، ابراز وجود ، خودکارآمدی، عزت نفس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_105.html