CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی روشهای مختلف درون یابی در تهیه ی نقشه های همتراز آب زیرزمینی با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبیل

عنوان مقاله: بررسی روشهای مختلف درون یابی در تهیه ی نقشه های همتراز آب زیرزمینی با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبیل
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_124
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین غفاری - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی رسول زاده - استادیار،دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رئوف - استادیار،دانشگاه محقق اردبیلی
اباذر اسمعلی عوری - استادیار،دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
نمایش نقشههای خطوط همارزش همانند همباران، همتراز، همدما و ...، در مطالعات مختلف مرسوم میباشد، و بیانگر نحوهی تغییر مقدار ارزش بخشهای مختلف یک پارامتر است. مقدمهی تهیهی خطوط همارزش، تهیهی نقشهی تخمینی ارزش سلولهایفاقد ارزش از روی سلولهایی که دارای ارزش هستند میباشد. هدف از این تحقیق مقایسهی روشهای درونیابی برای تهیهی نقشهی همتراز آب زیرزمینی برای آبخوان دشت اردبیل است که برای این منظور ابتدا تراز آب زیرزمینی سال 1390 بصورت سالانه که از طریق 26 چاه مشاهدهای استخراج گردیده با روشهای مذکور در محیط نرمافزارArcGISدرونیابی شده و سپس نقشههای همتراز آنها به دست آمد. در این پژوهش که در آن از چهار روش قطعی و دو روش زمینآماری استفاده شد، از بین روشهای قطعی روشLPIبا توان 2 و مدلQuarticبا میانگین مربعات خطای 9/73بهترین نتیجه را به دست داد. همچنین روشGPIبا توان 5 با میانگین مربعات خطای 43/35کمترین دقت را در درونیابی تراز آب زیرزمینی داشته است. در روشهای زمینآماری، به دلیل نداشتن قابلیت نرمالسازی دادههای سطح ایستابی برای استفاده از روش کریجینگ، از روش کوکریجیگ استفاده گردید.

کلمات کلیدی:
خطوط همتراز آب زیرزمینی، درونیابی، زمینآمار، دشت اردبیل ArcGIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_124.html