CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر مالچ گیاهان پوششی و بی خاکورزی بر کنترل علفهای هرز توتون

عنوان مقاله: تأثیر مالچ گیاهان پوششی و بی خاکورزی بر کنترل علفهای هرز توتون
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_146
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه رحمت زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار - دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا علی نژادسراجی - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر مالچ گیاهان پوششی و بی خاکورزی بر کنترل علفهایهرز توتون در سال زراعی 1392-91 آزمایشی در مرکز تحقیقات توتون تیرتاش به صورت اسپیلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجامشد.گیاهان پوششی به عنوان فاکتور اصلی (تک کشتی گندم، شبدر، ماشک گلخوشهای و خلر) و مدیریت مالچ به عنوان فاکتور فرعی (علفکش پاراکوات + مالچ، علفکش گلیفوزیت +مالچ، برداشت + مالچ). تیمار شاهد که بدون گیاه پوششی بوده و با 4 تکرار در کنار آزمایش اصلی، به صورت سیستم معمول خاکورزی قرار داده شده است. در اردیبهشت ماه و 15 روز قبل از نشا توتون،گیاهان پوششی بهوسیله علفکش گلیفوزیت ( 6 لیتر در هکتار)، پاراکوات ( 5 لیتر در هکتار) و روش برداشت از بین برده، و در داخل کرت آزمایش قرار داده شدند. ودر اردیبهشت ماه نشاکاری توتون درون مالچ گیاهان پوششی بهروش سیستم بدون خاکورزی انجام گرفت. نمونهگیری از علفهایهرز در 3 تاریخ پیش از نشاکاری، 30 روز پس از نشاکاری و پس از برداشت صورتگرفت. تیمارهای مختلف گیاهان پوششی قادر به کنترل علفهایهرز بودند. بهطوریکه در نمونهگیری اول میزان کنترل علفهایهرز توسط تیمارهای (مالچ شبدر + علفکش گلیفوزیت)، (مالچ شبدر + علفکش پاراکوات)، (مالچ شبدر + برداشت )نسبت به تیمار شاهد 92و95/5و94درصد بود. اما در نمونهگیریهای دوم و سوم تفاوت معنیداری در کنترل علفهایهرز نسبت به شاهد مشاهده نشد. به طور کلی این تحقیق نشان داد که کشت درون مالچ گیاهان پوششی، همراه با مدیریتهای مناسب میتواند جایگزین مطلوبی برای روشهای متداول کنترل علفهایهرز باشد که در نهایت موجب افزایش بهرهوری نهادهها و رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار خواهد شد

کلمات کلیدی:
توتون، مالچ گیاهان پوششی، ماشک گلخوشهای، شبدر، خلر، گندم.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_146.html