CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی تاثیر میزان رضایتمندی کشاورزان از اجرای پروژه های تامین آبی در توسعه پایدار منطقه

عنوان مقاله: ارزیابی تاثیر میزان رضایتمندی کشاورزان از اجرای پروژه های تامین آبی در توسعه پایدار منطقه
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_238
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا فرهادی - دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی موسسه عمران توسعه همدان
محسن افشاری - دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
بدون شک امروزه یکی از پایههای اصلی در توسعه کشورهای مختلف جهان آب است. درشرایط کنونی آب به عنوان مسئله اساسی در توسعه محسوب میشود. به همین دلیلامروزبیشتر دولتها با احداث سدها به فکر ذخیره آب برای جلوگیری از هدر رفتن آنمیباشند،ولی مسالهی عمدهای که کمتر موردتوجه سازندگان سد قرارگرفته است، بررسی میزان رضایتمندی ساکنین منطقه از پیامدهای حاصل ازاجرای این طرحها میباشد.این پژوهش ازدیدگاهکشاورزان بهرهبردار از شبکه آبیاریبه بررسی میزانرضایتمندی بهرهبرداران از اجرای 2 پروژه و شبکه آبیاری پروژه سدحنا در شهرستان سمیرم میپردازد. تعداد بهرهبرداران 1610خانوار میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 210 نمونه آماری مشخص شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات بدست آمده است. روایی ابزار تحقیق از طریق تاییدگروهی از متخصصین مرتبط و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای قسمت- ،% های مختلف میزان رضایتمندی از اجرای پروژههای تامین آبدر زمینههای اقتصادی 84 اجتماعی 71 % و اکولوژیکی 75 % محاسبه شد.نتایج حاصل نشان داد که میزان رضایتمندی نسبتا خوبی در بعد اقتصادی از نظر بهرهبرداران نسبت به احداث سد حاصل شده است. همچنین در بعد اجتماعی عدم رضایت اکثریت بهرهبرداران از مدیریت دولتی حاکم بر منابع آب و نحوه توزیع آن میباشد.همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد با بالا رفتن اعتماد کشاورزان به مسئولان، رضایت کشاورزان نسبت به احداث سد بیشتر میشود. ضمن اینکه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که با احتمال 42 % قدرت پیشبینی میتوانعوامل موثر بر رضایتمندی کشاورزان از اجرای پروژههای تامین آب در منطقه را به ترتیب اهمیت و براساس مقدارBetaبه افزایش دبی قنات وچشمهها 255 /.،ایجاد تنوع در کشت محصولات ./ 208 /.، شاخص کاهش آلودگی آب 206 /. و تخصیص منصفانه آب بین کشاورزان 176 مرتبط دانست.

کلمات کلیدی:
رضایتمندی،محیطزیست، بهرهبرداران، پروژههای آبیاری، سد حنا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_238.html