CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اثرات فیزیوگرافی ( شیب و جهت) بر روی وضعیت کمی و کیفی زادآوری تیپهای جنگلی بلوط در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان مریوان)

عنوان مقاله: ارزیابی اثرات فیزیوگرافی ( شیب و جهت) بر روی وضعیت کمی و کیفی زادآوری تیپهای جنگلی بلوط در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان مریوان)
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_278
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرمان رسایی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زهرا نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و یاسوج
اکرم باقری پور - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و یاسوج
محمد رستمیان - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
رویشگاههای با تنوع زیستی بیشتر، پایداری اکولوژیکی و حاصلخیزی و افزایش رویش مشخصههای مختلف درخت را به همراه داشته و اکوسیستمشان پایدار و پویا خواهد بود.منطقه مورد مطالعه جنگلهای شهرستان مریوان است. زادآوریهای موجود درهر پلات که در زیر تاج پوشش درختان مادری قرار دارند به تفکیک گونه کمیت و کیفیت آن در کارت پلاتهای مخصوصی یادداشت میگردد، به علاوه تعداد زادآوریهای موجود در سطح پلات بر طبق کلاسهبندی ارتفاع و تفکیک گونه در جداولیجداگانه یادداشت میگردد، در صورت وجود زادآوری در میکرو پلاتها نیز از روش مذکور استفاده میشود. در ابتدا نقاط ثبت شده از آماربرداری میدانی به محیطArcmap GISمنتقل شد تا با استفاده از این نرمافزار ضمن مشخص نمودن مرز حوزه کاری، نقشه منطقه مورد مطالعه نیز مشخص شود.جهات مختلف جغرافیایی از نظر میانگین کمیت زادآوری دارای اختلاف معنی دار میباشند. بیشترین میزان کمیت زادآوری در جهت غرب مشاهده شد که دارای اختلاف معنی داری با جهات جنوب- غرب و شرق همچنین با استفاده ارآزمونSNK میانگین ارتفاع زادآوری در جهات مختلف جغرافیایی اختلاف معنیداری را نشان نمیدهددر جنگلهای شاخه و دانهزاد در طبقات مختلف شیب اختلاف معنیداری در سطح اطمینان 99 درصد از نظر 20 مشاهده شده – میانگین کمیت زادآوریمشاهده شده است لذا بیشترین میانگین کمیت زادآوری در طبقه شیب 40 است.جهات مختلف جغرافیایی و تیپهای مختلف جنگلی دارای اختلاف معنیداری در سطح اطمینان 99 درصد بر روی نوع گونههای زادآوری شده بوده است.با توجه به اثرات متقابل نوع جنگل وجهات مختلف جغرافیایی نشان داده شد که کمیت ارتفاع و نوع گونههای زادآوری شده در جهات مختلف و نوع جنگل ها متفاوت میباشد

کلمات کلیدی:
تنوع زیستی، مریوان، زادآوری،اختلاف معنیداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_278.html