CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی پتانسیل کلنیزاسیون میکوریزشبدروسورگوم با نهال پسته دراستان کرمان

عنوان مقاله: بررسی پتانسیل کلنیزاسیون میکوریزشبدروسورگوم با نهال پسته دراستان کرمان
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_286
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه سلاجقه تذرجی - دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه پور - استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید محمدی - استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
قارچهای میکوریزا از میکروارگانیسمهای همزیست با گیاه هستند که میتوانند اثرات ناشی از تنشهای محیطی را تعدیل کنند.این تحقیق به منظور بررسی پتانسیل کلنیزاسیون میکوریز شبدر و سورگوم با نهال پسته در شرایط گلخانه انجام شد. با توجهبه اینکه درصد همزیستی ریشه سورگوم و شبدر با میکوریزا به طور عمومی زیاد میباشد، بدین منظور تعداد 20 نمونه سورگوم و 20 نمونه شبدر از مزارع استان کرمان تهیه و به آازمایشگاه منتقل شد وpH و ECنمونههای خاک و درصد کلنیزاسیون ریشهها تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد کلنیزاسیون میکوریزایی ریشههای سورگوم و شبدر به ترتیب از حداقل 45 و 69 تا حداکثر 95 و 94 درصد متغیر است و بیشترین فراوانی درصد کلنیزاسیون ریشههای سورگوم و شبدر به ترتیب مربوط به دامنه 50 تا 75 و 75 تا 100 درصد میباشد. همچنین بین درصد کلنیزاسیون ریشه باPH ،EC(% رابطهای معنیداری ( 5 % وجود داشت و درصد کلنیزاسیون با افزایشECو کاهشPH کاهش یافت. در پایان تعداد پنج جدایه متفاوت از هر یک از نمونههای ریزوسفری سورگوم و شبدر در شرایط گلخانه به پسته تلقیح شد و درصد کلنیزاسیون ریشه نهالها تعیین شد. همه جدایههای شبدر و سورگوم توانستند با ریشه پسته همزیستی برقرار کنند، و میزان همزیستی جدایههای مربوط به شبدر با ریشه پسته بیشتر بود.

کلمات کلیدی:
استان کرمان، پسته، سورگوم، شبدر، کلنیزاسیون میکوریزا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_286.html