CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه واکنش عملکرد غلاف سبز به فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا

عنوان مقاله: مطالعه واکنش عملکرد غلاف سبز به فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_317
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدکاظم اسلامی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابراهیم زینلی - استادیارگروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی - استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
فواصل بین ردیفهای کاشت و بین بوتهها در داخل ردیف کاشت تعیین کننده فضای رشد قابل استفاده هر بوته می باشد.تراکم مناسب و توزیع متعادل بوته ها در واحد سطح موجب استفاده بهتر از رطوبت و مواد غذایی و نور گردیده و موجب افزایشعملکرد می شود. لذا به منظور تعیین اثر فاصله بین و داخل ردیف کاشت بر عملکرد غلاف سبز باقلا آزمایشی در مزرعه شماره یک آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در سال 1389 انجام گردید.آزمایش با استفاده از دو رقم باقلا (برکت و فرانسه)، سه سطح فاصله بین ردیف ( 50 ،25 و 75 سانتی متر) و دو سطح فاصله داخل ردیف ( 8 و 15 سانتی متر ) وبراساس طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار پیاده شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی دار بودن اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد غلاف سبز در سطح یک درصد بود در حالی که اثر فاصله روی ردیف و همچنین اثر متقابل این دو فاکتور و اثر متقابل رقم با این دو فاکتور بر عملکرد غلاف سبز معنیدار نبود. عملکرد غلاف سبز در تیمارهای مختلف از 11/05تا21/95تندر هکتار متغیر بود که نشان دهنده اختلافی معادل98/6%می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده کمترین عملکرد غلاف سبزمربوط به فاصله ردیف 75 سانتیمتر و فاصله داخل ردیف 15 سانتیمتر در رقم فرانسه11/05تن در هکتار) و بیشترین عملکرد غلاف سبز در فاصله ردیف 25 سانتی متر و فاصله داخل ردیف 8 سانتیمتر در هر دو رقم برکت21/15تن در هکتار) و فرانسه21/95تن در هکتار) مشاهده شد که از نظر آماری نیز این اختلاف معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگین نشانت داد

کلمات کلیدی:
باقلا، رقم، فاصله بین ردیف، فاصله داخل ردیف، عملکرد غلاف سبز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_317.html