CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیرتنش غرقاب و رژیمهای مختلف تغذیه نیتروژنی برمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سویا Glycine max. L

عنوان مقاله: بررسی تاثیرتنش غرقاب و رژیمهای مختلف تغذیه نیتروژنی برمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سویا Glycine max. L
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_403
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود تورانی - دانشجوی کارشناسی ارشد
سرا... گالشی - استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثرتنش غرقابی برخصوصیات انتی اکسیدانت های سویا.max Glycin رقم DPX ازمایشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درقالب طرح پایه کاملا تصادفی باارایش فاکتوریل درسه تکراردرسال 1391-90 انجام شدفاکتورهای ازمایش شامل تیمارتغذیه نیتروژنی درسه سطح تلقیح با باکتری تغذیه با کودنیتروژنه و عدم مصرف کودوباکتری و مدت اعمال تنش غرقابی درچهارسطح 0و5و10و15 روز بود پارامترهای فیزیولوژیکی ازجمله فعالیت انزیم پراکسیداز کاتالاز اسکوربات پراکسیداز و همچنین اسکوربیک اسیداندازه گیری شدحداکثر فعالیت انزیم اسکوربات پراکسیداز درتیمار تغذیه با کود نیتروژنه عدم اعمال غرقاب بیشترین مقدار را داشت وروندی کاهشی درمیزان فعالیت این انزیم با افزایش مدت زمان غرقاب مشاهده گردید میزان فعالیت انزیم پراکسیداز دردوتیمار تغذیه نیتروژنی تلقیح با باکتری و تغذیه با کودنیتروژنه تا 5روز غرقاب روند افزایشی نشان داد اما در15و10 روزغرقاب روند فعالیت انزیم پراکسیداز روبه کاهش گذاشت فعالیت انزیم کاتالاز درهرسه تیمارتغذیه ای ابتدا روندی افزایشی داشت اما پس از10روز غرقاب میزان فعالیت این انزیم کاهش یافت

کلمات کلیدی:
سویا، غرقاب، آنزیم، آنتی اکسیدان، تغذیه نیتروژنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_403.html