CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیرنوع و مقدارکودنیتروژن بروزن دانه گندم

عنوان مقاله: تاثیرنوع و مقدارکودنیتروژن بروزن دانه گندم
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_417
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه سادات حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت
ابراهیم زینلی - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی - استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیرانواع و مقدارمختلف کودنیتروژن بروزن دانه گندم ازمایشی مزرعه ای درسال زراعی 90-91 درمزرعه اموزشی شماره 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد مقادیرکودنیتروژن بصورت 0و50و125و200کیلوگرم درهکتار و نوع کودنیتروژن سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم با DMPP ( Entec اوره و سولفات آمونیوم باDMPP+ اوره درقالب طرح فاکتوریل بابلوکهای کامل تصادفی با4تکرار انجام شد 1/3 کودنیتروژن موردنیازهرتیمار درزمان قبل ازکاشت و 1/3دیگرآن درزمان پنجه زنی و 1/3باقیمانده آن نیز درزمان ساقه رفتن مصرف شد براساس نتایج مقدارکود نیتروژن درمراحل مختلف پرشدن دانه تاثیر معنی داری بروزن دانه گندم داشت به طور میانگین باافزایش مقدارکودنیتروژن حداکثر وزن دانه از 473/63 گرم درمترمربع درمقدارصفر به 702/57 گرم درمترمربع درمقدار 200کیلوگرم درهکتار افزایش یافت بین انواع مختلف کودنیتروژن ازنظر حداکثر وزن دانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد هر4نوع کودنیتروژن در145روزپس ازکاشت به نصف حداکثر وزن دانه رسیدند ازنظر زمانی مقدارهای 200و125و50 به ترتیب در142و144 روزپس ازکاشت و مقدارصفردر148 روزپس ازکاشت به نصرف حداکثر وزن دانه رسیدند طبق جدول تجزیه واریانس اثرنوع کودنیتروژن و اثرمتقابل نوع کوددرمقدارکودبروزن دانه معنی دارنبود

کلمات کلیدی:
گندم، مقدار،نوع،کودنیتروژن، وزن دانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_417.html