CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تجزیه پروتئوم ارقام حساس ومقاوم گندم نان Triticum aestivum L درپاسخ به بیماری سپتوریای برگی Septoria Triitci

عنوان مقاله: تجزیه پروتئوم ارقام حساس ومقاوم گندم نان Triticum aestivum L درپاسخ به بیماری سپتوریای برگی Septoria Triitci
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_552
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه عباس زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد
سیده ساناز رمضانپور - دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احد یامچی - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن سلطانلو - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
بوتههای گندم درمراحل مختلف رشددرمعرض تنش های گوناگون قراردارند که یکی ازاین عوامل بیماریزا قارچ سپتوریوز برگی گندم باعامل Mycospharella graminicolla میباشد دراین تحقیق اثرعامل بیماریزا درروزهای اولیه پس ازتیمارنسبت به گیاه شاهد برالگوی پروتئوم برگی گیاهچه های گندم نان مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور و برای مقایسه بیان پروتئینهای مقاومت دردورقم لاین مقاومت و رقم تجن که به قارچ سپتوریوز حساس می باشد تعدادی ازبروز این ارقام درقالب چندتکرار درگلخانه کشت گردید و تلقیح باقارچ عامل بیماری زا صورت گرفت نمونه برداری درمرحله دوبرگی درفواصل صفریک و سه روزپس ازاسپورپاشی انجام شد الگوی پروتئوم برگ گندم به سویله تکنیک الکتروفورز دوبعدی بدست امد ونتایج نشان داد که دررقم مقاوم نسبت به رقم تجن بطور متوسط تعدادلکه های پروتئینی درمقایسه با شاهد تغییر بیان داشتند که ازاین میان بیش از50درصد پروتئین ها درلاین مقاوم نسبت به حساس مشاهده شد حدود 130 لکه تکراری درکلیه تیمارها رویت شد و ازاین تعداد 41لکه بطور تکرار پذیردرکلیه تیمارها باهم جفت شدند دربازه زمانی 3روزپس ازتیمارباعامل بیماری زا دررقم لاین مقاوم تعداد102 لکه ازلحاظ اماری تفاوت نشان دادند و 7لکه درگیاه تیمار شده نسبت به شاهدبیان بیشتری داشتند همچنین دررقم تجن درهمین بازه زمانی تعداد 28لکه تفاوت داشته که 25لکه بیان بیشتری درمقایسه باشاهدداشتند

کلمات کلیدی:
گندم نان، سپتوریوز برگی، پروتئوم، الکتروفورز دوبعدی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_552.html