CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه ی مولفه های ذهن آگاهی و مزاج های عاطفی در افراد باافسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار

عنوان مقاله: مقایسه ی مولفه های ذهن آگاهی و مزاج های عاطفی در افراد باافسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_007
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

آناهیتا محمدعلیزاده نمینی - کارشناس ارشد مشاوره ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

خلاصه مقاله:
زمینه : ذهن آگاهی مفهومی جدید است که در سال های اخیر در درمان بسیاری از اختلالات روانشناختی مورد توجه روانپزشکان وروانشناسان قرار گرفته است. استفاده از تکنیک های ذهن آگاهی مستلزم بهره گیری از اطلاعات دیگری در خصوص چگونگی عملکردمولفه های ذهن آگاهی در هر یک از اختلالات روانشناختی است. هدف این پژوهش مقایسه ی مولفه های ذهن آگاهی در سه گروهبیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار بوده است. مواد و روش ها : جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب منتشر بود که به مرکز مشاوره شهرتهران مراجعه کرده بودند. از میان این افراد، تعداد 30 نفر با تشخیص اختلال افسردگی اساسی و 30 نفر با تشخیص اختلال اضطراب منتشر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یک گروه 30 نفری از افراد بهنجار که فاقد اختلالات افسردگی اساسی واضطراب منتشر بودند نیز از بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شد. افراد هر سه گروه (افسرده، مضطرب و بهنجار) بر حسب متغیرهای سن، جنسیت، فقدان بیماری های جسمی و عدم ابتلا به سایر بیماری های روانی همتاسازی شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر ، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهی و پرسشنامه ارزیابی مزاجممفیس،پیزا، پاریس و سن دیگو بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش، در بخش آمار توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس چندمتغیرهMANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان داد که بین سه گروه در مولفه های ذهن آگاهی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در مولفه های مشاهده، توصیف و عمل توام با آگاهی میان افراد مضطرب و بهنجار و همچنین افراد افسرده و بهنجار تفاوت معناداری وجود داشت. درمولفه ی عدم قضاوت ذهن آگاهی، میان افراد افسرده و مضطرب و افراد بهنجار و مضطرب تفاوت ها معنادار بود. همچنین در مولفه ی عدم واکنش تفاوت میان گروه های مضطرب- افسرده، مضطرب- بهنجار و افسرده- بهنجار معنادار بود. همچنین افراد افسرده در مزاجهای عاطفی نمرات بیشتری نسبت به افراد اضطرابی و بهنجار کسب نمودند وتفاوت این نمرات در مقیاس ادوارخویی و تحریک پذیرینسبت به افراد بهنجار معنادار بود. نتیجه گیری : در تبیین نتایج این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که بیماران مضطرب و افسرده نسبت به افراد بهنجار درمولفه های ذهن آگاهی عملکرد ضعیف تری دارند و نمرات مزاجهای عاطفی انها به مراتب بالاتر از افراد بهنجار بوده است .بنابراین درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی می توانند با تاکید بر این مولفه ها موجب تسهیل روند درمان و همچنین بهبود علایم این گونه بیماران شود.

کلمات کلیدی:
ذهن آگاهی، طرح واره های ناسازگار اولیه، افسردگی اساسی، اضطراب منتشر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_007.html