CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر عملکردسازمانی در بانک های دولتی و خصوصی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر عملکردسازمانی در بانک های دولتی و خصوصی
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_018
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامحسین نوری - کارشناس ارشد آموزش وبهسازی منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد،فارس،ایران

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی لامرد و مهر می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعهآماری پژوهش، شامل کارکنان بانک های دولتی و خصوصی لامرد و مهر می باشد. که تعداد کل آن ها برابر با 684 نفر است. از بین جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 250 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم وپرسشنامه ها به آن ها ارایه و اطلاعات از بین آن ها جمع آوری شده است.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمونآلفای کرونباخ 0.872 بدست آمد، که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد و به منظور دستیابی به روایی مطلوب، روایی ازطریق روایی محتوی با نظر استاد راهنما و مشاور، مورد بحث و تایید واقع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 19 ، در سطح اول از روش های آمار توصیفی و در سطح دوم از روش های آمار استنباطی (آزمون کولموگروف -اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسن و تحلیل رگرسیون خطی)، استفاده شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر عملکرد، کارایی و اثربخشی سازمان تاثیر معنی داری دارد.

کلمات کلیدی:
حسابداری منابع انسانی، عملکرد سازمانی، کارایی و اثربخشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_018.html