CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط کیفیت خواب با افسردگی وکیفیت عملکرد در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر

عنوان مقاله: بررسی ارتباط کیفیت خواب با افسردگی وکیفیت عملکرد در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_022
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسماء بحرانی فرد - دانشجوی رشته مدیریت سلامت و فوریتها در بلایا، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان
کبری راهزانی - دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک،ایران
علی اکبر ملکی راد - استادیار، گروه سم شناسی، دانشگاه پیام نور اراک
مختار ملک پور - استاد تمام، گروه مدیریت سلامت،پژوهشگاه شاخص پژوه،دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
مقدمه: خواب یک فرآیند مهم فیزیو لوژیک است .از جمله مشاغلی که درگیر نوبت کاری و اختلال خواب ناشی از آن است، پزشکان و پرستاران هستند که در معرض تنش های روانی قرار دارند شغل پرستاری در آمیخته با نوبت کاری و اختلال خواببرخاسته از آن بوده است. این مساله موجب از هم گسیختگی بنیاد جسمی و روانی فرد ،بروز مشکلاتی در محیط کارشده و باعث تخریب کیفیت و کمیت آن ، همچنین افت شدید عملکرد حرفه ای( که اساسا پاسخی بر نیاز های بیماران است) میشود. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط کیفیت خواب با افسردگی وکیفیت عملکرد در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر صورت گرفته است روش بررسی: این مطالعه به روش آزمون ضریب همبستگی پیرسون روی کلیه ی پرسنل بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر انجام شد × ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ،پرسشنامه افسردگی بک،پرسشنامه چک لیستاستاندارد پاسخگویی اورژانس بیمارستانی (2 (:+و همچنین پرسشنامه کیفیتخواب پیتزبرگ (PSQI (بود× اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرم افزار آمار یSPSS و آزمون های آماری توصیفی واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت× یافته ها× نتایج نشان داد که در بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر ،بین افسردگی و کیفیت خواب رابطه معناداری و همبستگی مثبت قوی 619.0 وجود دارد اما بین کیفیت خواب باکیفیت عملکرد رابطه معناداری و همبستگیمشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری درصد بالایی از پرستاران شاغل در بخش اورژانسبیمارستانها، دارای افسردگی و به دنبال آن کیفیت خواب پایین می باشند که انجام برنامه ریزی های مناسب جهت بهبود کیفیت خواب پرستاران شاغل دربخش اورژانس بیمارستان ها و دوره های روان کاوی و روان درمانی جهت کاهش افسردگی در بخش های بیمارستان ضروری به نظر می رسد

کلمات کلیدی:
افسردگی، کیفیت خواب، بخش اورژانس ، کیفیت عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_022.html