CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عنوان مقاله: تاثیر استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_041
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالسلام نصرت ناهوکی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان سراوان
مرادبخش درزاده - کارشناس آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان سراوان
ایوب دهواری - کارشناس ارشد آموزش ابتدایی ، آموزش و پرورش شهرستان سراوان

خلاصه مقاله:
ارزشیابی توصیفی، یکی از مولفه های مهم و حساس در فرآیند یاددهی - یادگیری است . با شناخت دقیق انو اع ابزارهای ارزشیابی توصیفی و استفاده از ابزارهای می توان میزان تاثیر آن را در رشد و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان نشانداد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد ابزارهای ارزشیابی توسط معلمان با پیشرفت تحصیلی می باشد. این پژوهش، در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی است. حجم نمونه 58 معلم ( 29 مرد و 29 زن) و 580 دانش آموز ( 290 پسر و 290دختر) پایه ششم مدارس شهرستان سراوان می باشد که به روش نمونهگیری سرشماری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش برای متغیر میزان کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی (پرسشنامه محقق ساخته ) و برای متغیرپیشرفت تحصیلی (آزمون محقق ساخته) انتخاب شد. نتایج با نرم افزارSPSS با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون آماری استنباطی (ضریب همبستگی جداول توافقی و پیرسون و آزمونt گروههای مستقل) تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین میزان کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی توسط معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر حسب جنسیت رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین میزان کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی توسط معلمان زن و مردتفاوت معناداروجود ندارد. بین میزان کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی توسط معلمان زن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه مثبت معنادار وحود دارد و بین میزان کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی توسط معلمان مرد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزانپسر رابطه معنادار وجود دارد.بنابراین با توجه به رابطه مثبت بین کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی در افزایش پیشرفتتحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می گردد که آموزش و پرورش زمینه تهیه و استفاده ابزارهای ارزشیابی توصیفی را برای معلمان فراهم آورد.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی توصیفی ، ابزارهای ارزشیابی، یادگیری، پیشرفت تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_041.html