CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین کاربرد سیستم های اطلاعاتی و افزایش کارآیی کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین کاربرد سیستم های اطلاعاتی و افزایش کارآیی کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_055
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه ابراهیمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی ، نراق ، ایران
محسن رسولیان - گروه مدیریت ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی ، نراق، ایران

خلاصه مقاله:
در این مطالعه هدف بررسی رابطه بین کاربرد سیستم های اطلاعاتی و افزایش کارآیی کارکنان خدمات شهری شهرداری کاشان است. این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی است. به منظورگردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهش بین 130 نفر ازکارکنان واحد شهری شهرداری کاشان بصورت تصادفی در سال 1393 توزیع شد. از این تعداد 118 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخصهای اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده اشده است. جهت گردآوری اطلاعاتو داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارspss و از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات استفاده شده است. منظور تایید پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن0/863 است که نشان دهنده پایایی بالای آن است. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه بین کاربرد سیستم های اطلاعاتی و افزایش کارآیی سازمان می باشد.

کلمات کلیدی:
سیستم های اطلاعاتی، عملکرد سازمانی، کارآیی کارکنان، اثربخشی کارآیی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_055.html