CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط میان نیاز های مالی خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل

عنوان مقاله: بررسی ارتباط میان نیاز های مالی خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_080
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

افسانه اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران
فاخته ماهینی - استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران
عزت دیره - استادیار گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران

خلاصه مقاله:
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان نیاز های مالی خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل با استفاده از روش توصیفی همبستگی از نوع پیرسون و جامعه آماری شامل تمام زنان خانه دار در حال تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم در شهرستان بوشهر (580 نفر) در سال 95 -94 می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی است که تعداد 232زن خانه دار در حال تحصیل در شهرستان بوشهر بر مبنای جدول مورگان به عنوان نمونه یپژوهش به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی ابزار سنجش با استفاده از آزمون تعیین گردید و اعتبار سیوالات نیز با استفاده از ضریب آلفای (80 (./کرونباخ مقدماتی و محاسبه نظر مورد پردازش و Spss متخصصین و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. داده های آماری پس از استخراج از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با سطح اطمینان 95 % فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین نیاز های مالی خانواده و ادامه تحصیل زنان خانه دار رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
زنان خانه دار، ادامه تحصیل، نیاز مالی خانواده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_080.html