CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط میان سطح دانش خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل

عنوان مقاله: بررسی ارتباط میان سطح دانش خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_081
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

افسانه اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران
فاخته ماهینی - استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران
عزت دیره - استادیار گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران

خلاصه مقاله:
زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند و مربی و تربیت کننده کل افراد جامعه محسوب می شوند. یکی ازمسایلی که در سال های اخیر، برجستگی چشمگیری یافته، نقش عمده و پررنگ زنان در ایران است. این مقاله با هدف بررسیارتباط میان ارتقا سطح دانش خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل با استفاده از روش توصیفی همبستگی از نوع پیرسون و جامعه آماری شامل تمام زنان خانه دار در حال تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم در شهرستان بوشهر ( 58094 می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی است که تعداد نفر) در سال 95-94 می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی است که تعداد 232 زن خانه دار در حال تحصیل در شهرستان بوشهر بر مبنای جدول مورگان به عنوان نمونه ی پژوهش به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی ابزار سنجش با استفاده از آزمون تعیین گردید و اعتبار سیوالات نیز با استفاده از ضریب آلفای ( 85 /.) کرونباخ مقدماتی و محاسبه نظر متخصصین و کارشناسان موردتایید قرار گرفت. داده های آماری پس از استخراج از نرم افزار آماریSpss مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و باسطح اطمینان 95 % فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ارتقا سطح دانش خانواده و ادامه تحصیل زنان خانه دار رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
زنان خانه دار، ادامه تحصیل، دانش خانواده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_081.html