CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه منبع کنترل، اضطراب و اختلال خواب با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان

عنوان مقاله: رابطه منبع کنترل، اضطراب و اختلال خواب با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_085
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عاطفه زراستوند - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سیده زهرا کاظمی خوبان - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
محمد اسمعیل زاده آخوندی - کارشناس ارشدمشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
مقدمه: میزان استفاده از تلفن همراه امروزه به حدی است که آن را عاملی مهم در زندگی تبدیل نموده که اثرات متنوع ی بر روی سلامتی و تعاملات کاربران آن دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه منبع کنترل، اضطراب و اختلال خواببا میزان استفاده از تلفن همراه دربین دانشجویان انجام پذیرفت. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توص یفی- همبستگ ی است که به صورت مقطعی در سال 95-1394 بر روی یک نمونه 104 نفر یN=104 ) از دانشجو یان صورت پذ یرفت. بهمنظور انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد، با توجه به ماهیت پژوهش روش جمع آوری داده ها پیمایشی بود و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ها ی منبع کنترل نوو یکی، پرسشنامه اضطراب کتل، پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ و پرسشنامه میزان استفاده از تلفن همراه استفاده گرد ی د. به منظور تحل ی ل داده ها ازآزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته ها ی نشان داد که بین منبع کنترل (درون ی –بیرونی) و میزان اضطراب، اختلال خواب با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد . نتیجه گیری: افراد با منبع کنترل بیرونی، میزان اضطراب و اختلالات خواب بالاتر به مقدار بیشتری از تلفن همراه استفاده می نمایند و افراد با منبع کنترل درونی، میزان اضطراب پایینتر و اختلالات خواب پایین تربه میزان کمتری از تلفن همراه استفاده می کنند می توان با کنترل میزان استفاده سلامت روانی دانشجویان را ارتقاء داد.

کلمات کلیدی:
ا:ضطراب، منبع کنترل، اختلالات خواب، تلفن همراه، دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_085.html