CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شبیهسازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه-تربتحیدریه با استفاده از کد MODFLOW

عنوان مقاله: شبیهسازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه-تربتحیدریه با استفاده از کد MODFLOW
شناسه (COI) مقاله: SGSI16_034
منتشر شده در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا خلق ذکراباد - دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم،
حسین محمدزاده - استادیار، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی (متآب)، گروه زمین شناسی، دانشکد
حمیدرضا ناصری - دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
رضا نظری - کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران

خلاصه مقاله:
مدل جریان آب زیرزمینی در واقع مجموعهای از معادلات دیفرانسیل میباشد که میتواند عکسالعمل ذخیره آب زیرزمینی را در مقابل تنشهای وارده (تخلیه و تغذیه) نشان دهد. محدودهی مطالعاتی زاوه- تربت حیدریه با گسترهای در حدود 2504 کیلومتر مربع در شمال کویرنمک، در جنوب شهر مشهد واقع شده است. کاهش بارندگی و افزایش بهره برداری از منابعآبزیرزمینی در چند سال اخیر باعث افت شدید در سطحآبزیرزمینی و تنزل کمی و کیفی این منابع گردیده است به طوری کههیدروگراف واحد دشت طی سال های آبی 81-80 تا 90-89 حدود 9/45 متر افت درتراز سطح آب زیرزمینی را نشان میدهد. لذا در این تحقیق پس از تهیه و تجزیه و تحلیل قرار دادن کلیه اطلاعات زمین شناسی،هواشناسی،هیدرولوژیکیو هیدروژئولوژیکی،مدلمفهومی ساخته شد. سپس با توجه به مدل مفهومی، برای سالآبی 88-1387 اقدام به شبیه سازی آبخوان با استفاده از کد MODFLOW در انترفاز GMS دید.برای ارزیابی تغییرات سطح آب، از آمار سطح ایستابی 21 حلقه چاهپیزومتری موجود در محدوده موردمطالعه، استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل، تراز سطح آب را با دقت قابل قبولی شبیهسازی نموده است بنابراین توانایی مدلکردن جریان آب زیرزمینی در آبخوان مذکور را نیز دارد. نتایج بیلان مدل نشان میدهد که بیشترین تغذیه در دشت از مرزهای مدل و بیشترین تخلیه از چاههای بهرهبرداری و مرزهای خروجی انجام میشود و افت مخزنی حدود 31/96 ملیون متر مکعب در سال در آبخوان رخ داده است.

کلمات کلیدی:
مدل جریان آب زیرزمینی، هدایت هیدرولیکی،آبخوان تربتحیدریه-زاوه GMS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SGSI16-SGSI16_034.html