CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر فرهنگ ایمنی سازمان در بروز تصادفات در میان رانندگان شاغل اتوبوسرانی

عنوان مقاله: تأثیر فرهنگ ایمنی سازمان در بروز تصادفات در میان رانندگان شاغل اتوبوسرانی
شناسه (COI) مقاله: TTC12_056
منتشر شده در دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

سکینه ورمزیار - دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفهای دانشگاه تربیت مدرس
سید باقر مرتضوی - دانشیار گروه بهداشت حرفهای دانشگاه تربیت مدرس
شیرازه ارقامی - استادیار گروه بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ابراهیم حاجی زاده - دانشیار گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
فرهنگ ایمنی به عنوان جزئی از فرهنگ سازمانی، بر ایمنی و بهداشت کارکنان موثر است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ ایمنی سازمان و تصادفات رانندگی خودگزارشی در بین رانندگان شاغل اتوبوسرانی حمل و نقل عمومی تهران میباشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 168 نفر از رانندگان مرد انجام شده است. نمونه ها به نسبت جمعیت شاغل در هر سامانه یا منطقه اتوبوسرانی و به طور تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه اطلاعات از طریق پرسشنامه های دموگرافیک و فرهنگ ایمنی جمعآوری شدند. پرسشنامه فرهنگ ایمنی در مطالعه دیگری از محقق از نظر روایی و پایایی در بین رانندگان اتوبوس تائید شده است. دادههای جمعآوری شده با استفاده از همبستگی اسپیرمن و کای مجذور در نرم افزار SPPS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر طبق نتایج 29/8% از رانندگان در سه سال گذشته با 4 تصادف یا بیشتر درگیر شده اند. بررسی روابط بین ابعاد فرهنگ ایمنی و درگیری در تصادفات نیز نشان داد ارتباط معنی داری بین سبک رهبری و ارزشهای شرکت، تعهد مدیریت و خط مشی ایمنی و درگیری در تصادفات خودگزارشی وجود دارند. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنیدار و معکوسی بین فاکتور کنترل و درگیری در تصادفات خودگزارشی وجود دارد. بنابراین درگیر شدن رانندگان در تصادفات میتواند از طریق نظارت و بازرسیهایی فنی از وسایل نقلیه و کلیه مسیرها از سوی شرکت اتوبوسرانی کاهش یابند.

کلمات کلیدی:
فرهنگ ایمنی، سازمان، تصادفات، رانندگان شاغل، اتوبوس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-TTC12-TTC12_056.html