CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی روند برخی عناصر اقلیمی در شهر اصفهان با استفاده از آزمون کندال (مطالعه موردی: ایستگاه اصفهان)

عنوان مقاله: بررسی روند برخی عناصر اقلیمی در شهر اصفهان با استفاده از آزمون کندال (مطالعه موردی: ایستگاه اصفهان)
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_045
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد یسلیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی- دانشگاه یزد
احمد مزیدی - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
به منظور آشکار سازی تغییر اقلیم داده های مربوط به میانگین بارش،میانگین دما، دمای حداقل، دمای حداکثر ومیانگین رطوبت نسبیدوره (2010-1981) 30 ساله شهر اصفهان انتخاب گردید. روش کار به گونه ای بود که پس از دریافت آمار مربوط با پارامتر ها از طریقسایت هواشناسی شهر کرد این داده ها وارد طریق نرم افزار spss شدند. سپس روند تغییرات پارامترها در نرم افزار بررسی گردید. کهدر بررسی پارامتر حداقل دما در ایستگاه اصفهان فقط در ماه اگوست در سطح 99 درصد روند کاهشی و معنی دار می باشد. پارامتر مربوطبه حداکثر دما نشان دهنده این است که در ماه های فوریه ، مارس، ژوئن، ژولای، اکتبر وسالانه روند در سطح 99 درصد افزایشی و معنیدار می باشد ودر ماه می در سطح 95 درصد معنی دار میباشد. در پارامتر مربوط به رطوبت نسبی مشخص گردید که در ماه های مارس،اگوست وسالانه روند در سطح 99 درصد معنی دار وکاهشی می باشد و در ماه های ژولای، سپتامبر واکتبر در سطح 95 درصد معنی دارروند مشاهده شده است.و در بررسی آخرین پارامتر مورد نظر که بارش می باشد نشان دهنده عدم وجود روند چه در سطح 95 در صد وچهدر سطح 99 درصد می باشیم. همچنین با استفاده از میانگین های متحرک سه ساله، پنج ساله، هفت ساله، نه ساله، یازده ساله، سیزدهساله، وپانزده ساله ؛ روند بارش محاسبه گردید ومشخص شد که تمامی میانگین های متحرک سه ساله ،پنج ساله،هفت ساله،نه ساله،یازدهساله،سیزده ساله،وپانزده ساله در سطح 99 درصد معنی دار و روند افزایشی را داشته اند. . سپس با استفاده از میانگین های سه ماهه روندپارامتر ها محاسبه گردید که محاسبات نشان داد در پارامتر حداکثر دما در سه فصل زمستان، بهار، تابستان روند مثبت ودر سطح 99 درصد معنی دار است. ونیز در بررسی پارامتر رطوبت نیز مشخص گردید در فصل زمستان روند منفی ومعنی دار در سطح 95 درصد می باشدودر فصل تابستان نیز روند منفی ودر سطح 99 در صد معنی دار می باشد. ودر دیگر پارمتر ها روند خاصی مشاهده نگردید.نتیجه کلی کار نشان داد که در پارامتر دما ودمای حداکثر روند مثبت ،در پارامتر دمای حداقل ورطوبت نسبی روند کاهشی می باشد.ودربارش روند خاصی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی:
تغییر اقلیم، دما، رطوبت نسبی، بارش، دمای حداقل،دمای حداکثر،آزمون تاوکندال اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_045.html