CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم با استفاده از آزمون من کندال (مطالعه موردی :ایستگاه خرم آباد (1981 - 2010)

عنوان مقاله: بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم با استفاده از آزمون من کندال (مطالعه موردی :ایستگاه خرم آباد (1981 - 2010)
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_072
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حدیث پروانه - دانشجو، کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه یزد (نویسنده مسول)
احمد مزیدی - دانشیار، گروه اقلیم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
تغییراقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلای برای سیاره زمین به شمار می آید . تغییرات آب و هوایی جدید بهطور عمده متاثر از افزایش فزاینده دی اکسید کربن و بعضی گاز های نادر گلخانه ای در اتمسفر است. در این پژوهش با هدف بررسی روندتغییرات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آباد صورت گرفته است. در این راستا از پارامتر های میانگین دما، دمای حداکثر، دمای حداقل،رطوبت و مجموع بارش در مقیاس ماهانه و سالانه طی دوره ای 30 ساله از سال 2010 - 1981 میلادی مورد استفاده قرار گرفته است. درابتدا از آزمون آماری گرافیکی من- کندال برای تحلیل همبستگی معنا داری جهت مشخص کردن روند استفاده شده و سپس از آزمون zجهت بررسی تعداد سالهای خشک و تر در سه دوره ده ساله مورد آزمون قرار گرفته است در آخر هم از نمودار آماری من- کندال به بررسیدقیق تر روند کلیه پارانتر های مورد بررسی پرداخته شد .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است دما در اواخر پاییز و اوایل زمستان دارایروند افزایشی است و با کاهش بارش در ماه فوریه رو به رو هستیم . و حداکثردما نیز فقط در 6 ماه از سال دارای روند عادی است و در بقیهسال به صورت معنا دار دارای روند افزایشی است . بیشترین تغییرات مربوط به رطوبت که به جز آبان آذر و فروردین در بقیه ماه ها اینتغییرات در سطح معنی دار قابل رویت است .و دمایی حداقل دارای روند افزایشی در ده ماه از سال می باشد و بارش نیز در دوره آماریفوریه دارای همبستگی معنی دار و روند کاهشی است.

کلمات کلیدی:
تغییر اقلیم، آزمون و نمودار من– کندال، آزمون z ، خرم آباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_072.html