CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ونقش تصویرمقصدبه عنوان عاملی درانتخاب مقصدسفرگردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی (مطالعه موردی: استان گلستان)

عنوان مقاله: بررسی ونقش تصویرمقصدبه عنوان عاملی درانتخاب مقصدسفرگردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی (مطالعه موردی: استان گلستان)
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_128
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعیده روکی - کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی- گرایش بازاریابی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هاجر مزیدی - دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه شهیدبهشتی

خلاصه مقاله:
دردهه ی اخیر گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری ازمزایای این صنعت بوده اند. امروزه گردشگران دامنه انتخاب خود را برای مقاصد گسترش داده اند و بیشتر از گذشته مقاصد خارجی را برمیگزینند این موضوع، افزایش رقابت بین المللی در حوزه نام تجاری و تصویر مقصد را به همراه داشته است. تصویر مقصد به عنوان نماینده یککشور نقش مهمی در تسهیل یا ایجاد مانع در فرآیند تصمیم گیری گردشگران به منظور بازدید یا تکرار بازدید ایفا می کند. تصویر مثبت یکمقصد آگاهی گردشگر را افزایش داده و مزیت رقابتی مقصد را نسبت به سایر گزینه ها مشابه تقویت می کند.به علت اینکه تصویر مقصد،انگیزننده قوی برای سفرهای تفریحی و فراغتی به شمار می آید موفقیت یا شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقاصد در سرتاسر جهان بهتصویر گردشگر بالقوه نسبت به مقصدو چگونگی مدیریت این نگرش توسط دولت محلی و برنامه ریزان گردشگری وابسته است.بدون یک برنامهریزی تصویر سازی مقصد، یک مقصد توانایی جذب گردشگر و رقابت با سایر رقبا را ندارد. در ایران استان گلستان را می توان از مکان هایی درنظر گرفت که گردشگری در محوریت آن می تواند به رشد و توسعه استان کمک بسزایی نماید، و این استان می تواند دارای پتانسیل هایزیادی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. جامعه آماری شامل گردشگران بالقوه ای است که در دوره زمانی نیمسال دوم سال1393 ونیمسال اول 1394 استان گلستان را به عنوان مقصد سفر انتخاب نموده اند تشکیل می دهد. داده ای این تحقیق از طریق تکمیلپرسش نامه بین 150 گردشگرکه 130 مورد آنها کامل بود براساس طیف لیکرت جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای آماری همبستگی اسپیرمن،فراوانی و... و نیز نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده شده است که مقدارمیانگین،انحراف معیاروتعدادمشاهدات به تفکیک برای هریک ازمولفه هامشخص شده است.ازشاخص های اندازه گیری مربوط بهمتغیرمستقل ابعاداصلی انتخاب مقصدگردشگری ، مقاصدگردشگری دارای میانگین بیشتر (4/9876)، وتجربه سفر دارای کمترین میانگین (0/21354) ومتغیرهای مستقل تصویرازمقصدگردشگری،شاخص مهمان نوازی دارای میانگین بیشتر (4/4587) و شاخص آب و هوای مطلوب دارای کمترین میانگین (3/0550) را به خوداختصاص داده است.به طوریکه هریک از شاخص های توصیفی مربوط به تصویرمقصدگردشگری دریک فاصله اطمینان 0/95 برای متغیرهای سن،جنسیت،وتحصیلات محاسبه شده است،اگربه میانگین سن،جنسیت وتحصیلات گردشگران دربین مولفه های مربوط به تصویر مقصد گردشگری توجه کنیم ،مشاهده می شودکه میانگین سن،جنسیت،وتحصیلات به تربیت 2.97، 2.92، 3.03 به مولفه هوای پاک وتمیزکه تقریبا دربین این مولفه بادیگرشاخص ها اختلاف وجود دارد.3به مولفه هوای پاک وتمیزکه تقریبا دربین این مولفه بادیگرشاخص ها اختلاف وجوددارد

کلمات کلیدی:
گردشگری ،تصویرمقصد ،انتخاب مقصد،گردشگران داخلی،استان گلستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_128.html