CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل وتبیین نقش وجایگاه مشارکت مردم دربازآفرینی شهرها (درجهت تحقق توسعه درونزاوپایدارشهرها)

عنوان مقاله: تحلیل وتبیین نقش وجایگاه مشارکت مردم دربازآفرینی شهرها (درجهت تحقق توسعه درونزاوپایدارشهرها)
شناسه (COI) مقاله: UOT02_011
منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ظعفر آقایاری - دانشجوی کارشناسی ارشدشهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سیده نجمه هاشمی - دانشجوی کارشناسی ارشدشهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مهدیه مرتضوی - دانشجوی کارشناسی ارشدشهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

خلاصه مقاله:
شیوه های برخورددربافت های شهری کشورمان به صورت فن سالار، اقتصادی، وبرنامه ریزی ازبالابه پایین بانگرشغیرمشارکتی واجباری برنامه ریزان ومتاثرازتفکرمدرنیته صورت گرفته است. براساس آمارهاواطلاعات گرداوری شده توسطسازمان عمران وبهسازی شهری درخصوص 330 شهرمنتخب درسطح کشورمساحت بافت های فرسوده شهریبر 60000 هکتار یا 9/2 درصدازمساحت کل شهرهای منتخب می باشدکه نیازبه بازآفرینی دارند.یکی ازموضوعات مهم وحیاتی امروزدرشهرسازی کشور، گسترش نقش مردم درفرایندتوسعه ی پایدارشهری است. بامطرح شدن اصول توسعه پایدارشهریولزوم توجه به همه ابعادوجودی شهرشامل زیست محیطی ،اقتصادی، فرهنگی وکالبدی، به عنوان اساس توسعهپایدارشهری مشکل بازآفرینی شهرهانیزواردمرحله ی مطالعاتی تازه ای شده است.یک وجه دربازآفرینی شهری وتوسعهدرون زای بافت های فرسوده ،تلاش درجهت ایجادتعادل وهماهنگ میان بنیان های زندگی اجتماعی دراین بافتها با استفاده ازپویش اجتماعی مردم ومشارکت شهروندان است .بازآفرینی شهری مفاهیمی نظیربهسازی، نوسازی،بازسازی،توانمندسازی وروان بخشی شهررادربرمی گیرد.بهسازی ونوسازی بافت های شهری درچارچوب سیاست توسعهدرونی ،بربکارگیری توان های بالقوه موجوددربافت های شهری بااستفاده ازمشارکت مردم تاکیددارد. هدف پژوهش دراینمقاله تبیین نقش وجایگاه مشارکت مردمی دربازآفرینی شهرهادرجهت رسیدن به توسعه درون زاوشهرپایداراست. روشپژ.هش توصیفی -تحلیلی وبرای گرداوری اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای -اسنادی دست اول استفاده شده است .یافته هایتحقیق حاکی ازآن است که روندبهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری درگذشته وحال واقدامات دولت وشهرداریهادراین زمینه درمقیاس بسیارمحدودوبدون توجه به ابعاداقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی این گونه بافت هاانجام گرفتهاست.مشکل اصلی درمحتوای طرح های جامع وتفصیلی می باشدکه درروندتهیه واجرای آنهابدون اطلاع وآگاهی ومشارکتمردم تهیه واجراشدند. مدیران شهری بایدبسترلازم رابرای بسیج نیروهای مردمی رافراهم نموده وباایجادفضای اعتمادافرین،ارتقای انگیزه موثرواتخاذقوانین مناسب برای مشارکت کنندگان ،توانمتدسازی وباتشکیل شوراهای محلی وجلساتونشست های همگانی زمینه ی پیوندنزدیک میان مدیران شهری ودیگرسازمان های مربوطه واهالی رافراهم کنند.

کلمات کلیدی:
بازآفرینی، مشارکت، بافت فرسوده، توسعه درونزا، توسعه پایدار، توانمندسازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UOT02-UOT02_011.html