CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل اجتماعی- امنیتی بافت فرسوده شهری با استفاده از استراتژی AHP & SWOTنمونه موردی: بافت فرسوده شهر خرمآباد

عنوان مقاله: تحلیل اجتماعی- امنیتی بافت فرسوده شهری با استفاده از استراتژی AHP & SWOTنمونه موردی: بافت فرسوده شهر خرمآباد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0155
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا احمدنیا - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهران
آفرین ملکی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم امیرشکاری - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
رشد شهرنشینی و توسعه افقی شهرها در دهههای اخیر موجب گسترش بیرویه شهری و از بین رفتن منابع محیطی شده و در عین حال به مرور مناطق داخلی شهرها به خصوص بافت قدیم فرسودهتر و خالی از سکنه میشوند. همچنین بافتهای قدیمی شهرها کهزمانی از انسجام فضایی و عملکردی مناسب و منسجمی برخوردار بودهاند، اکنون در پی تغییر الگوی زیست و شکلگیری نیازهای جدید دچار نارساییهای اجتماعی- فضایی و امنیتی شدیدی گردیدهاند. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای و با استفاده از مدل SWOT و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و با بهرهگیری از نرمافزار Expert choice ، تهیه وتدوین گرددیده است. در این پژوهش به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای بافت فرسوده شهری با نگاه خاص امنیتی در شهر خرمآباد پرداختهایم. تجزیه و تحلیلهای حاصل از مدل فوق در این پژوهش، نشان میدهد که؛ دسترسی آسان به سایر نقاط شهر، وجود مسجد به عنوان مرکز محله و تسهیل مداخله در بافت به علت وجود درصد بالای ساختمانهای 1 و 2 طبقه به ترتیب با وزنهای 0/315و0/274و0/163 مهمترین نقاط قوت و فرسودگی اغلب مساکن و بافت کالبدی محله، رعایت نکردن نکات ایمنی و استفاده ازمصالح بیدوام و کم دوام در اغلب ابنیه محله و ضعیف بودن احساس امنیت در بین ساکنین بخش هایی از بافت فرسوده به ترتیب باوزنهای 0/284و0/195و0/158 مهمترین نقاط ضعف آن تلقی میگردند در عین حال نزدیکی به مرکز شهر و سازمانها و ادارات و وجود طرح مصوب بهسازی واحدهای فرسوده شهر به ترتیب با وزنهای0/184و0/123 مهمترین فرصتها و حضور نیافتن به موقع نیروی انتظامی در بخش هایی از بافت فرسوده، عدم رسیدگی به وضعیت محدوده مورد مطالعه و تشدید فرسودگی آن،فقر شهری به دلیل تورم بالا و درآمد پائین و همچنین پنهان کاری برخی از مردم در خصوص جرایم موجود در بافت فرسوده، که این خود عاملی است جهت بر هم زدن امنیت جامعه به ترتیب با وزنهای0/41و0/349و0/216و0/198از جمله مهمترین تهدیدهای محدوده مورد مطالعه به شمار می آیند

کلمات کلیدی:
بافت فرسوده، امنیت، فرسودگی اجتماعی، خرمآباد، SWOT

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0155.html