CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش شهر کرج با استفاده از دانش بومشناسی سیمای سرزمین

عنوان مقاله: آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش شهر کرج با استفاده از دانش بومشناسی سیمای سرزمین
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0187
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن تیموری - دانشآموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه هرمزگان.
عباس مرادی - استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان.
صادق دژکام - دانشآموخته کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
نظام بوم شناختی شهری، تحت تأثیر واکنشهای متقابل بین متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی میباشد. واکنشهای متقابل بین این متغیرها، چنان سیمای سرزمین پیچیدهای با غلبه انسان ایجاد مینماید که قادر خواهد بود عملکرد بومسازگانهایکره زمین و خدماتی را که برای انسان و سایر زیستمندان فراهم مینمایند را در سطح محلی تا جهانی، به شدت تحت تأثیر قرار دهد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی روند تغییرات ترکیب و پیکربندی عناصر ساختاری سیمای سرزمین کرج طی سالهای 1331تا 1332 طراحی و با استفاده از شیوه تحلیل سینوپتیک سیمای سرزمین انجام شد. ازاین رو نقشههای سیمای سرزمین از سه فریمتصویر ماهوارهای سنجنده TM 1311 و 1332 با استفاده از روش تفسیر تلفیقی تهیه شدند. سپس ، لندست سالهای 1331 تعدادی از سنجههای سیمای سرزمین شامل تعداد تکه NP ، تراکم تکه PD ، سنجه شکل سیمای سرزمین LSI ، سنجهبزرگ ترین تکه LPI تراکم حاشیه ED ، درصد پوشش سیمای سرزمین PLAND در سطح کلاس کاربری و پوشش محاسبه وتغییرات آن ها بررسی شد. نتایج نشان داد که گسترش مناطق انسانساخت موجب افزایش ازهم گسیختگی، بینظمی و پیچیدگی تکهها و کاهش سطح کلاس بایر، کشاورزی و پوشش سبز منطقه شده است و ادامه این روند در آینده ممکن است باعث فروافت شدید خدمات اکوسیستمها، به ویژه کاربری کشاورزی شود

کلمات کلیدی:
آشکارسازی تغییرات، بومشناسی، سیمای سرزمین، کاربری و پوشش، کرج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0187.html