CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت دسترسی به ICT در منطقه 6 شهرداری مشهد با تاکید بر شکاف دیجیتال

عنوان مقاله: بررسی وضعیت دسترسی به ICT در منطقه 6 شهرداری مشهد با تاکید بر شکاف دیجیتال
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0285
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام سادات نبوی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری- دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرحیم رهنما - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد- گروه جغرافیا
امیدعلی خوارزمی - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد- گروه جغرافیا

خلاصه مقاله:
در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT محور بسیاری از تحولات عظیم جهانی نظیر جهانی سازی از طریق گسترش، تسهیل و تسریع در حرکت جریان افکار، عقاید، سرمایه ها، افراد و تولیدات گردیده است و با ورود به تمام جنبههای زندگی، شیوه زیستن انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین کاهش شکاف دیجیتال و فراهم ساختن شرایطی برای دسترسی همه افراد جامعه به ICT ، اهمیت بسیاری می یابد. زیر ساخت های ICT و سیاست گذاری ها و نقشآفرینی دولت مردان با تحت تاثیر قرار دادن دسترسی به ICT موجب کاهش شکاف دیجیتال می شوند. از اینرو در اینپژوهش با مطالعه وضعیت زیرساخت های ICT و سیاست گذاری های دولت در این عرصه، شرایط دسترسی به فناوری و در نتیجه وضعیت شکاف دیجیتال در منطقه 6 شهرداری مشهد بررسی شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشیو از نوع کاربردی است و جامعه آماری کلیه شهروندان منطقه می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 131 نفر برآورد شده، و پرسشنامه به صورت تصادفی بین ساکنان توزیع شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و آزمون های کالموگرف اسمیرنف و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است

کلمات کلیدی:
دسترسی به ICT ، شکاف دیجیتال، شهر الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه 6 شهرداری مشهد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0285.html