CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ساماندهی محورهای تاریخی با رویکرد گردشگری پایدار با بررسی نمونهی موردی: بازارچهی حسن آباد اصفهان

عنوان مقاله: ساماندهی محورهای تاریخی با رویکرد گردشگری پایدار با بررسی نمونهی موردی: بازارچهی حسن آباد اصفهان
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0364
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازنین کوهی حبیبی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر تهران
امید خسروی راد - کارشناسارشد طراحی شهری دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
شناخت، حفظ و ساماندهی آثار، ابنیه و بافتهای تاریخی از ملزومات توسعهی شهری امروزی است. زمانی که توسعه در قالب مفهوم کهن به عنوان فرایندی یکسویه و ناکارآمد و غیرقابل انطباق با شرایط متحول دوران جدید به بنبست رسید، تلاش و تکاپو برای دستیابی به نظریههاو رهیافت جایگزین، موضوع مطالعات و پژوهشها قرار گرفت. در یک زمان، تمام چرخه اقتصاد یک کشور وابسته به تولیدات صنعتی بود اماامروزه صنعتهای دیگری مانند صنعت پرمنفعت گردشگری مطرح است که اهمیت آن در کشورهای پیشرفته تا جایی است که در جایگاه صنعت برتر و اصلی این کشورها قرار دارد. با رشد صنعت گردشگری نظریهها و مفاهیم جدیدی نیز برای این مفهوم تعریف شد. از جمله اینکه انواع مختلفی از گردشگری با توجه به شاخصههای مختلف، مورد تعریف و دستهبندی قرار گرفت. گردشگری شهری یکی از انواع گردشگریتعیین شدهاست که با توجه به پتانسیلها و جاذبههایی که داراست، به عنوان مهمترین نوع گردشگری تعریف میشود. متناسب با اهمیتی که گردشگری شهری دارد عناصر آن نیز دارای اهمیتاند و به همین دلیل در پژوهش حاضر یکی از محورهای تاریخی- گردشگری شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتهاست. آنچه که مسلم است برای موفقیت در طرحها و برنامهریزیهای جدید میباید توجه ویژهای به زمینه برنامه وهمچنین انتخاب رویکرد بهینه، داشت و با توجه به این امر که هر توسعهای نباید مغایر با توسعه پایدار به عنوان یک اصل در توسعههای جدید،باشد، به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با درنظرگرفتن رویکرد گردشگری پایدار، پیشنهادهای لازم را در زمینه ساماندهی محور تاریخی- گردشگری حسنآباد ارائه دهد. این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی بوده که از روش تحلیلی – توصیفی بهره میگیرد. در این پژوهش ابتدا مبانی نظری مرتیط با موضوع استخراج شده سپس مطالعات شناخت انجام گرفته که در این مطالعات از روشهای کتابخانهایو میدانی استفاده شده است. پس از آن متناسب با شناخت انجام شده و مبانی نظری مسائل اصلی بافت تاریخی حسن آباد در ارتباط با گردشگری بررسی شدهاست. درنهایت باتوجه به جایگاه شاخص و تثبیتشدهای که در گردشگری شهری برای محور تاریخی هویتمند حسنآباد میتوان در نظر گرفت و همچنین باتوجه به مسائل شناخته شده در این راستا، راهبردهایی در جهت جذب گردشگر، ساماندهی و تجهیز محور و همچنین ارتقاء انسجام ساختاری – کالبدی آن در نظر گرفته شدهاست. نتایج نهایی در قالب نقشه راهبردی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:
محورهای تاریخی ، گردشگری ، گردشگری پایدار ، اصفهان ، بازارچه حسن آباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0364.html