CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله گذریازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسی موردی: گذری بر بافت قدیم شهر سنندج

عنوان مقاله: گذریازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسی موردی: گذری بر بافت قدیم شهر سنندج
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0383
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ئاکو ویسی - مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
خوشبختانهموضوع زندگیپیاده در شهر به عنوانیکسبکزندگی بهویژهدرسالهایاخیردر ایران هماننددیگرشهرهایبزرگدنیا مدنظرقرارگرفتهاست . توجهبهبحث پیادهراههاوگسترشزندگیپیادهدر شهر یکی از موضوعاتاساسی دوره های اخیر خواهد بود ،اماوقتیبهآنمینگریم، مشاهدهمیشودشهرهاتنهابرای خودروهاساخته شده و عابرانوپیادگان درآن هیچ جایی ندارندواین کمبودتوجه بهزیست شهری ومتناسب برایشهروندان درشهری چونسنندج حساسمیشود. درحالیکه شهرمتعلق به پیاده هاست، امروزسنندج بهپارکینگی بزرگ تبدیل شده است.ورودبیرویه خودروهابه شهرسنندج، خروج باتأخیرخودروهای فرسودهو استفاده روزافزون ازوسایل نقلیه شخصی،زندگی پیادهدرسنندج رامحدودکرده و ردپایی ازتوجه به عابران نیست. این مسأله امکان زیست شهری و اجتماعی شهروندان را به شدت کاهش دادهاست. بایدبه سبک زندگی پیاده درشهر توجه کردتاهم شهروندان زندگی روزمره رابگذرانندوهم فضاها،معماری،معابر وگذرگاههای فرهنگی وزیارتی شهر راببینند. نوع تعامل وارتباطی همکه حرکتپیادهدرشهرایجادمیکند،چه بین ا فرادوچه بامحیط اطرافشان،در غنای فرهنگی واجتماعی زندگی شهری و ارتقایزیستشهریتأثیرچشمگیرو بسزاییدارد. متاسفانه در سال های اخیر تخریب های گسترده در بافت تاریخی شهر سنندج و نبود مدیریت شهری در این زمینه باعث تبدیل شدن این بافت از انسان محور به ماشین محور ، که این تخریب ها با مفهوم توسعه پایدار شهری هیچگونه رابطه مستقیمی ندارد و در آینده ای نزدیک بافت تاریخی و هسته مرکزی سنندج تبدیل به پارکینگی برای خودروها می شود.

کلمات کلیدی:
انسان محور، خودرو محور، پیاده راه، بافت تاریخی سنندج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0383.html